Điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án [Chi tiết 2023]

Xây dựng cơ sở hạ tầng là hoạt động không thể thiếu ở mọi quốc gia, đặc biệt đối với một nước đang phát triển như Việt Nam, xây dựng cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. . Các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đều là các dự án đầu tư trọng điểm có sự tham gia của Nhà nước, sử dụng ngân sách nhà nước, có vốn đầu tư lớn,… có các đặc điểm như: Do vậy, việc triển khai đầu tư dự án phải được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền. Trong bài viết dưới đây, ketoanhn sẽ giới thiệu về điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Dư An Đầu Tử
Điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

1. Chính sách đầu tư là gì?

Chính sách đầu tư là quyết định của cấp có thẩm quyền về những nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư, làm cơ sở để lập, trình duyệt, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư, quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công.

(Khoản 7 Điều 4 dịch vụ Đầu tư công 2019)

2. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án

(Đầu tiên) Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sau đây:

– Chương trình mục tiêu quốc gia;

– Công trình trọng điểm quốc gia.

(2) Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương, trừ chương trình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 dịch vụ Đầu tư công 2019.

(3) Chính phủ quy định việc phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn từ các nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng xây dựng chương trình, dự án. đầu tư theo quy định về quyền tự chủ tài chính của cơ quan, đơn vị.

Trường hợp chương trình, dự án quy định tại khoản này có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của dịch vụ này đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. sách nhà nước.

(4) Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sau:

– Dự án quy định tại Khoản 1 Điều 8 dịch vụ Đầu tư công 2019;

Dự án nhóm A khác sử dụng vốn ngân sách trung ương do các Bộ, cơ quan trung ương quản lý;

Chương trình, dự án đầu tư bằng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, trừ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công theo quy định. (thứ mười hai)

– Các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại trong các trường hợp sau:

+ Chương trình, dự án nhóm A, nhóm B;

+ Các chương trình, dự án có khung chính sách;

+ Các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn giáo; chương trình tiếp cận ngành;

+ Mua sắm hàng hóa phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; sự tham gia của Việt Nam vào các chương trình, dự án khu vực;

– Dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị đầu tư dự án.

(5) Người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do cơ quan, tổ chức mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.

(6) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A do địa phương quản lý, trừ dự án quy định (4)

(7) Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên và các nguồn vốn hợp pháp. của địa phương do mình quản lý, trừ dự án quy định (4).

Trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định giao Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và tính chất đặc thù. cơ địa.

(số 8) Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 dịch vụ Đầu tư công 2019.

3. Điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án

Điều 18 dịch vụ Đầu tư công 2019 quy định về điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án như sau:

– Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp dịch vụ về quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

– Không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư.

– Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư công và khả năng huy động các nguồn vốn khác đối với chương trình, dự án sử dụng nhiều nguồn vốn.

– Thích hợp vay, trả nợ công, nợ chính phủ và nợ chính quyền địa phương.

– Bảo đảm hiệu quả kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

– Nhiệm vụ, dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư gồm:

+ Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư;

+ Lập kế hoạch nhiệm vụ;

+ Dự án đầu tư công cấp bách;

+ Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia;

Dự án thành phần của dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

nước ngoài

4. Xử phạt đối với trường hợp không thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Trường hợp dự án thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng nhà đầu tư không thực hiện thủ tục này mà đã triển khai dự án thì căn cứ quy định tại Khoản 7, 8 Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP , chủ đầu tư sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

7. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện dự án khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.

5. Câu hỏi thường gặp

5.1. Đâu là dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư?

Một số dự án sẽ không phải quyết định chủ trương đầu tư quy định tại Khoản 6 Điều 18 dịch vụ Đầu tư công 2019 gồm: Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; Lập kế hoạch nhiệm vụ; dự án đầu tư công cấp bách; Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; DỄdự án thành phần thuộc dự án bản án đã đượcđược cơ quan có thẩm quyền phê duyệtbạnYên phán quyết Chính sách đầu tư.

5.2. Tại sao phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư?

Lý do đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án này là:

– Đảm bảo cân đối và phát triển kinh tế theo định hướng của đất nước;

– Bản thân chủ đầu tư, cơ quan chủ trì lập dự án cần có sự khảo sát, nghiên cứu kỹ lưỡng gây tốn kém thời gian, tránh trường hợp sau khi khảo sát, nghiên cứu nhưng không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu sẽ gây lãng phí .

5.3. Thay đổi điều khoản liên quan đến chủ trương đầu tư?

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Phần 2 nói riêng và dịch vụ Đầu tư nói chung là việc thay thế thời hạn quyết định chủ trương đầu tư bằng thời hạn chấp thuận chủ trương đầu tư của dịch vụ Đầu tư 2020.

Đây là điểm mới mà các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế lưu ý trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, bởi sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hồ sơ trong hồ sơ xin chấp thuận chủ trương. đầu tư cũng như các thủ tục hành chính khác trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đây là tất cả các thông tin liên quan đến Điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư mà ketoanhn đã chia sẻ với bạn đọc. Mong rằng bài viết trên sẽ hữu ích cho bạn đọc. Đối với bất kỳ thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi; ketoanhn với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ hỗ trợ bạn đọc một cách chuyên nghiệp nhất, nhanh nhất. ketoanhn 0982438765 – Người bạn đồng hành pháp lý cùng bạn.

5/5 – (1891 phiếu bầu)

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765