Đặt tên thương hiệu như thế nào để không bị lãng quên? (2023)

1. Khu bảo tồn thiên nhiên là gì?

dịch vụ Đa dạng sinh học giải thích: Khu bảo tồn thiên nhiên (sau đây gọi là khu bảo tồn) là khu vực địa lý được xác định ranh giới và phân khu chức năng để bảo tồn đa dạng sinh học.

Cục Thủy sản > Bảo tồn & Phát triển Thủy sản > Bảo tồn Biển”/><br />2. Phân loại khu bảo tồn thiên nhiên</h2>
<p>Dự trữ bao gồm:</p>
<p>a) Vườn quốc gia;</p>
<p>b) Khu bảo tồn thiên nhiên;</p>
<p>c) Khu bảo tồn loài – sinh cảnh;</p>
<p>d) Khu bảo vệ cảnh quan.<br />Tiêu chí phân cấp khu bảo tồn được quy định tại Điều 7 Nghị định 65/2010/NĐ-CP như sau:</p>
<p>(i) Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan là khu bảo tồn đáp ứng các tiêu chí chính quy định tại Điều 17, khoản 2, Điều 18, khoản 2 Điều 19, khoản 2 Điều 20 của dịch vụ. về Đa dạng sinh học.  Đặc biệt:</p>
<p>Vườn quốc gia phải có các tiêu chí chính sau:</p>
<p>– Có hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế, đặc thù hoặc đại diện cho một vùng sinh thái tự nhiên;</p>
<p>– Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của ít nhất một loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;</p>
<p>– Có giá trị đặc biệt về khoa học và giáo dục;</p>
<p>Có cảnh quan môi trường, vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo, có giá trị du lịch sinh thái.<br />Khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia phải có các tiêu chí chủ yếu sau đây:</p>
<p>– Có hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế, đặc thù hoặc đại diện cho một vùng sinh thái tự nhiên;</p>
<p>– Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục hoặc du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.<br />Khu bảo tồn loài, sinh cảnh cấp quốc gia phải có các tiêu chí chủ yếu sau đây:</p>
<p>– Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của ít nhất một loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;</p>
<p>– Có giá trị đặc biệt về khoa học và giáo dục.<br />Khu bảo vệ cảnh quan cấp quốc gia phải có các tiêu chí chủ yếu sau đây:</p>
<p>– Có hệ sinh thái đặc thù;</p>
<p>– Có cảnh quan môi trường, vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên;</p>
<p>– Có giá trị về khoa học, giáo dục, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.<br />(ii) Khu bảo tồn thiên nhiên cấp tỉnh là khu bảo tồn đáp ứng các tiêu chí chủ yếu sau:</p>
<p>– Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đối với địa phương, hệ sinh thái đặc thù hoặc đại diện cho địa phương đó;</p>
<p>– Có giá trị đặc biệt về sinh thái, môi trường phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch, nghỉ dưỡng.<br />(iii) Khu bảo tồn loài, sinh cảnh cấp tỉnh là khu bảo tồn đáp ứng các tiêu chí chính sau đây:</p>
<p>– Là nơi sinh sống thường xuyên hoặc theo mùa của các loài sinh vật hoang dã trong Danh mục cấm khai thác ngoài tự nhiên, nơi sinh sản và tránh rét của các loài di cư;</p>
<p>– Có giá trị đặc biệt về sinh thái, môi trường phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch, nghỉ dưỡng.<br />(iv) Khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh là khu bảo tồn đáp ứng các tiêu chí chủ yếu sau:</p>
<p>– Có cảnh quan môi trường, vẻ đẹp và tính độc đáo của thiên nhiên nhưng chưa đáp ứng tiêu chí xác lập khu bảo vệ cảnh quan cấp quốc gia;</p>
<p>– Có giá trị đặc biệt về sinh thái, môi trường phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch, nghỉ dưỡng.</p>
<h2 id=

3. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý và tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn

dịch vụ Đa dạng sinh học quy định Ban quản lý khu bảo tồn, tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn có các quyền và trách nhiệm sau:

– Bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định của dịch vụ này và quy chế quản lý khu bảo tồn;

– Xây dựng, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư phục hồi hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn;

– Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, thu thập nguồn gen, mẫu vật di truyền; theo dõi, tổ chức thu thập thông tin, dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu và lập báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học của khu bảo tồn; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong khu bảo tồn;

– Kinh doanh, liên doanh, liên kết trong lĩnh vực du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, nghỉ dưỡng và các hoạt động dịch vụ khác trong khu bảo tồn theo quy định của pháp dịch vụ;

– Phối hợp với lực lượng kiểm lâm, cảnh sát môi trường, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và chính quyền địa phương trong việc bảo tồn đa dạng sinh học trong khu bảo tồn;

– Chia sẻ lợi ích từ việc tiếp cận nguồn gen trong khu bảo tồn;

Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp dịch vụ.

4. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn

Hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn là hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ở hợp pháp theo quy định của dịch vụ Đất đai.
Căn cứ quy định của dịch vụ Đa dạng sinh học và hướng dẫn tại Nghị định số 65/2010/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn có các quyền và nghĩa vụ sau:

– Khai thác tài nguyên hợp pháp trong khu bảo tồn theo quy định của dịch vụ đa dạng sinh học, quy chế quản lý khu bảo tồn và các quy định khác của pháp dịch vụ có liên quan;

– Tham gia và thu lợi từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong khu bảo tồn;

– Được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ, bồi thường, tái định cư theo quy định của pháp dịch vụ;

– Thực hiện quy chế quản lý khu bảo tồn;

– Được ưu tiên khai thác đất, mặt nước, rừng để canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các mục đích khác mà pháp dịch vụ không cấm;

– Ưu tiên lập dự án khai thác các khu bảo tồn phục vụ du lịch sinh thái và các hoạt động dịch vụ khác không trái với quy định của pháp dịch vụ;

– Được ưu tiên tuyển dụng và tham gia quản lý khu bảo tồn;

– Chia sẻ lợi ích từ hoạt động kinh doanh du lịch, khai thác tài nguyên, các dự án hỗ trợ khu bảo tồn, từ việc tiếp cận nguồn gen trong khu bảo tồn và các lợi ích khác theo quy định của pháp dịch vụ. dịch vụ;

Có nghĩa vụ bảo vệ rừng theo quy định của pháp dịch vụ về bảo vệ và phát triển rừng.

5. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp trong khu bảo tồn

dịch vụ Đa dạng sinh học quy định tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp trong khu bảo tồn có quyền và nghĩa vụ sau đây:

– Khai thác tài nguyên hợp pháp trong khu bảo tồn theo quy định của dịch vụ này, quy chế quản lý khu bảo tồn và các quy định khác của pháp dịch vụ có liên quan;

– Tiếp cận nguồn gen, chia sẻ lợi ích từ việc tiếp cận nguồn gen và các hoạt động hợp pháp khác trong khu bảo tồn theo quy định của pháp dịch vụ;

– Thực hiện quy chế quản lý khu bảo tồn;

– Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp dịch vụ;

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp dịch vụ. 7. Quản lý vùng đệm của khu bảo tồn
Theo dịch vụ Đa dạng sinh học, vùng đệm là vùng bao quanh, tiếp giáp với khu bảo tồn, có tác dụng ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực từ bên ngoài đến khu bảo tồn.
Điều 32 dịch vụ Đa dạng sinh học quy định về quản lý vùng đệm của khu bảo tồn như sau:

Vị trí, diện tích vùng đệm được xác định cụ thể trong quyết định thành lập khu bảo tồn và cần xác định trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất hoặc xác định trên tọa độ mực nước biển.
Mọi hoạt động trong vùng đệm phải tuân theo quy chế quản lý vùng đệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Chủ các dự án đầu tư trong vùng đệm của khu bảo tồn phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Hội đồng thẩm định theo quy định của dịch vụ Bảo vệ môi trường; Trong thành phần Hội đồng thẩm định phải có đại diện của Hội đồng quản lý khu bảo tồn. Trường hợp dự án đầu tư trong vùng đệm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố môi trường, phát tán chất thải nguy hại thì quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tác động môi trường phải xác định khoảng cách an toàn để không gây tác động xấu đến môi trường. tác động tiêu cực đến môi trường, ảnh hưởng xấu đến môi trường. khu bảo tồn, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý khu bảo tồn.

6. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với đa dạng sinh học

Tại Điều 7 dịch vụ Đa dạng sinh học quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm đối với đa dạng sinh học. Cụ thể đó là những hành vi sau:

– Săn bắt, khai thác các loài hoang dã trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, trừ mục đích nghiên cứu khoa học; lấn chiếm đất đai, hủy hoại cảnh quan, hủy hoại hệ sinh thái tự nhiên, phát triển các loài ngoại lai xâm hại trong khu bảo tồn.
– Xây dựng công trình, nhà ở trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, trừ công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; xây dựng trái phép các công trình, nhà ở trong phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn. – Nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò và khai thác khoáng sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, nuôi trồng thủy sản quy mô công nghiệp; lưu trú trái phép, gây ô nhiễm môi trường trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn.
– Săn bắt trái phép, nuôi nhốt, lấy bộ phận cơ thể, giết, tiêu thụ, vận chuyển, buôn bán loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; quảng cáo, tiếp thị, tiêu thụ trái phép sản phẩm có nguồn gốc từ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Nuôi, trồng sinh sản, nhân tạo trái phép động vật, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Nhập khẩu, phóng thích trái phép sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen.
– Du nhập và phát triển các loài ngoại lai xâm hại. Tiếp cận trái phép nguồn gen thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
– Chuyển mục đích sử dụng đất trái phép trong khu bảo tồn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765