Dàn ý kế toán tiền lương trong doanh nghiệp khi làm báo cáo thực tập hay luận văn tốt nghiệp

Trung tâm kế toán hà nội xin giới thiệu 1 Dàn ý kế toán tiền lương trong doanh nghiệp khi làm báo cáo thực tập hay luận văn tốt nghiệp

ĐỂ TÀI

KẾ  TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Mở đầu (1 trang)

            -Nêu ý nghĩa của việc chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này)

            -Giới hạn viết đề tài (Giới hạn phạm vi, mức độ của đề tài)

            -Nội dung đề tài gồm 3 chuong ngoài mở đầu và kết luận: Nêu nội dung 3 chuong đó

Chương 1       : Cơ sở lý luận

Chương 2       : Thực trạng kế toán Tiền lương và hiệu quả sử dụng lao động tại đơn vị

Chương 3       : Những biện pháp nhằm hoàn thiện Công tác kế toán Tiền lương và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại đơn vị

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Khái niệm và nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương :

1.1.1       Khái niệm

1.1.2       Nhiệm vụ

1.2. Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương

1.2.1. Các hình thức tiền lương

1.2.2. Quỹ tiền lương

1.2.3. Tiền lương chính và tiền lương phụ

1.3. Hạch toán lao động :

1.3.1.Hạch toán tình hình sử dụng số lượng lao động và thời gian lao động

1.3.2.Hạch toán kết quả lao động

1.3.3.Tính lương và trợ cấp BHXH

1.4. Kế toán Tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương:

1.4.1.Tài khoản kế toán sử dụng

1.4.2.Phương pháp kế toán

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP

2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ THỰC TẬP (từ 5 -7 trang)

2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY

             2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

– Quá trình hình thành công ty 

+ Nếu là doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước: Thành lập theo quyết định số, ngày, của Cơ quan chức năng, ban ngành nào, giấy phép đăng ký kinh doanh.

+ Nếu là các doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã, … : Giấy chứng nhận đăng ký số, ngày.

+ Tên Kinh doanh của Doanh nghiệp, trụ sở chính, địa chỉ.

– Quá trình phát triển của công ty :

Nêu tóm tắt quá trình phát triển của Công ty từ khi thành lập đến nay, nêu một số mốc thời gian quan trọng, hoặc những bước ngoặc phát triển của công ty.

– Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển( doanh thu, vốn, lao động, cơ cấu lao động, mức lương bình quân …)

(Lấy số liệu 3 năm liên tục trở lại đây cho các chỉ tiêu trên) (2009 – 2011)

             2.1.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty:

Sản xuất, kinh doanh, hoặc lắp đặt, xây lắp những mặt hàng chủ yếu nào; Cung cấp những dịch vụ nào. (Căn cứ vào giấy phép kinh doanh của công ty, số…).

2.1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT, QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY

2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty :

– Đối với doanh nghiệp sản xuất : Mô tả sơ lược quá trình sản xuất tại doanh nghiệp (có sơ đồ về quy trình công nghệ, hoặc sơ đồ về quy trình sản xuất)

    2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty :

            a) Đặc điểm chung (bộ máy trực tuyến, hay chức năng,  hỗn hợp giữa trực tuyến và chức năng).

            b) Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty (tóm tắt sơ đồ tổ chức bộ máy, nêu rõ chức năng của từng vị trí, phòng ban trong bộ máy quản lý).

    2.1.2.3  Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty :

            a) Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty :

Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình phân tán hay tập trung, có bao nhiêu thành viên, nêu sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán, nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ máy kế toán.

            b) Hình thức kế toán công ty áp dụng

Hình thức nào : Nhật ký chung, nhật ký chứng từ, Nhật ký sổ cái, Chứng từ ghi sổ (Nêu trình tự luân chuyển chứng từ công ty đang áp dụng).

2.1.3  MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

     2.1.3.1 Hệ thống tài khoản hiện nay Công ty đang áp dụng: Trong phần này cần nêu rõ so với hệ thống tài khoản thống nhất hiện hành Công ty có sử dụng những tài khoản nào khác không? cụ thể như thế nào?

     2.1.3.2 Phương pháp kế toán hàng tồn kho tại DN: Phương pháp kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ.

    2.1.3.3 Phương pháp tính thuế: Nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay khấu trừ..

    2.1.3.4 Các hình thức trả lương : lương thời gian, lương khoán, lương sản phẩm

2.2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ

(Nêu toàn bộ thực trạng công tác kế toán lao động tiền lương  tại đơn vị: Lấy số liệu cụ thể của một quý để minh hoạ và thể hiện trên sổ kế toán )

2.2.1 Kế toán lao động tại công ty

2.2.1.1. Các loại lao động tại công ty

 Lao động trực tiếp

 Lao động gián tiếp

2.2.1.2. Phương pháp trả công cho người lao động tại công ty

 Theo ngaỳ công, giờ công hay theo doanh thu bán hàng thu được

2.2.2.  Kế toán lao động tiền lương, các khoản trích tại công ty

2.2.2.1 Chứng từ và sổ kế toán sử dụng

– Chứng từ: bảng chấm công, phiếu giao việc,phiwus nhập kho thành phẩm, biên bản kiểm nghiệm, biên bản kiểm kê sản phẩm dỡ dang, bảng thanh toán BHXH

– Sổ kế toán sử dụng: sổ theo dỏi lương (334), sổ tổng quỷ lương, sổ theo dõi các  khoản trích theo lương (338)

2.2.2.2 Phương pháp tính lương tại công ty

– Cách tính lương thời gian áp dụng tại công ty (áp dụng cho bộ phận gián tiếp:các phòng ban, bộ phận quản lý sản xuất)

– Cách tính lương sản phẩm tại công (áp dụng cho bộ phận công nhân trực tiếp S.xuất)

– Các cách tính lương khác tại công ty (lương cho bộ phận nhân viên bán hàng)

2.2.2.3 Phương pháp kế toán tiền lương :

–   Tài khoản sử dụng

– Chứng từ: bảng chấm công, phiếu giao việc, phiếu nhập kho thành phẩm, biên bản kiểm nghiệm, biên bản kiểm kê sản phẩm dỡ dang, bảng thanh toán BHXH

–   Trình tự luân chuyển chứng từ: Các chứng từ phát sinh ở bộ phận nào, luân chuyển

qua những bộ phận nào và sử dụng để ghi những lọai sổ nào,

– Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết sổ

tổng hợp các nghiệp vụ tiền lương : sổ theo dõi lương (334), sổ tổng quỹ lương, sổ theo dõi các khoản trích theo lương (338). Lấy số liêu tiền lương 1 tháng cụ thể

2.2.2.4 Phương pháp kế toán các khoản trích theo lương

–   Tài khoản sử dụng

–   Chứng từ sử dụng

–   Trình tự luân chuyển chứng từ

–   Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết sổ

tổng hợp các nghiệp vụ trên BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN … (dùng chứng từ, sổ sách nào theo dõi)

2.2.2.5 Phương pháp kế toán trích trước tiền lương công nhân nghỉ phép

–   Tài khoản sử dụng

–   Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết sổ

tổng hợp các nghiệp vụ (dùng chứng từ , sổ sách nào theo dõi)

2.2.3 Phân tích tình hình quản lý và sử dụng lao động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

2.2.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động

            Tổng quỹ lương của doanh nghiệp (gồm quỹ lương thực tế tại doanh nghiệp, lương trong thời gian không tham gia sản xuất, lươn gbổ sung) – Tiền lương bộ phận sản xuất tính theo ngày công lao động

2.2.3.2 Phương pháp phân tích tình hình sử dụng lao động, phân tích tổng quỹ lương tại công ty

CHƯƠNG 3 : HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG, BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG  TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP (5 – 7 TRANG)

3.1. đánh giá thực trạng kế toán lao động tiền lương tại công ty

3.1.1 Nhận xét cơ bản về kế toán lao động tiền lương tại công ty (Bố trí lao động, quản lý, sử dụng lao động, hạch toán )

3.1.2 Những tồn tại về hạch toán lao động tiền lương tại công ty cần phải hoàn thiện

3.1.2.1 Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán (Chứng từ, sổ kế toán …)

3.1.2.2 Về phương pháp tính lương, hình thức trả lương

3.1.2.3Về quản lý lao động, thời gian và hiệu quả lao động

3.2. Các biện pháp của bản thân nhằm hoàn thiện kế toán lao động tiền lương và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động áp dụng cho công ty(Căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra một số biện pháp giải quyết để có thể áp dụngvào tình hình thực tế kế toán lao động tiền lương ở công ty )

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ( 1 trang):

A.                   Kết luận : Nhận xét về quá trình thực tập của bản thân tiếp thu được gì mới. Đơn vị thực tập, nhà trường, bộ môn kinh tế và thầy cô đã giúp được gì. Bản thân rút ra bài học gì.Có lời cảm ơn đơn vị thực tập, nhà trường, bộ môn và thầy cô giáo hướng dẫn thực tập

B.                    Kiến nghị

–                        Đối với doanh nghiệp

–                        Đối với nhà trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765