Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là gì?

Rate this post

Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước, thủ tục hành chính đã và đang có ý nghĩa nhất định trong quá trình quản lý hành chính nhà nước. Vậy Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là gì? Chúng tôi mời bạn đọc các bài viết sau đây của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là gì?
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là gì?

1. Phân loại thủ tục hành chính

Theo các tiêu chí xác định chúng, thủ tục hành chính được phân thành các loại chính sau:

1.1. Theo đối tượng quản lý nhà nước

Các thủ tục hành chính được xây dựng cho từng lĩnh vực và được phân loại theo cơ cấu, chức năng, như:

– Thủ tục đăng ký công ty;

– Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Thủ tục hộ chiếu;

– Thủ tục cấp giấy phép xây dựng;

– Thủ tục hộ chiếu…

1.2.Theo công việc của cơ quan Nhà nước

Các thủ tục hành chính này được phân loại theo đặc thù hoạt động của cơ quan Nhà nước. Như vậy, thủ tục hành chính bao gồm:

– Thủ tục thông qua, ban hành văn bản như thủ tục thông qua, ban hành văn bản hành chính, quyết định hành chính;

– Thủ tục thuê cán bộ, viên chức;

– Thủ tục thưởng, phạt công chức, viên chức.

1.3.Theo chức năng nghề nghiệp

Các tổ chức chuyên trách thực hiện các hoạt động nội bộ phải đảm bảo các thủ tục cần thiết theo yêu cầu chung. Theo đó, có các loại thủ tục hành chính sau:

– Thủ tục thuế, phí, lệ phí;

– Thủ tục cung cấp thông tin;

– Thủ tục hải quan;

– Quy trình kiểm soát phòng cháy và chữa cháy;

– Quy trình kiểm định an toàn lao động…

1.4.Theo quan hệ việc làm

1.1.1 Thủ tục hành chính nội bộ:

Thủ tục hành chính nội bộ là thủ tục thực hiện công việc nội bộ trong cơ quan Nhà nước, trong hệ thống cơ quan Nhà nước.

Thủ tục hành chính nội bộ thường là các thủ tục:

– Thủ tục ban hành quyết định điều chỉnh;

– Thủ tục ban hành quyết định nội bộ cá nhân;

– Thủ tục bổ nhiệm cán bộ…

Các thủ tục này thể hiện mối quan hệ giữa quản lý và nhân viên; hợp tác, phối hợp giữa các tổ chức cùng cấp.

1.1.2 Thủ tục, đơn thư hành chính:

Thủ tục này có quan hệ mật thiết với hoạt động hành chính, bao gồm tất cả các thủ tục liên quan đến việc xử lý, cung cấp, lưu trữ công văn và ra quyết định dưới hình thức văn bản nhằm phục vụ mục đích giải quyết công việc.

2. Khái niệm và đặc điểm của thủ tục hành chính

2.1.Khái niệm

Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự giải quyết một công việc cụ thể, cụ thể nào đó trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước. thủ tục giải quyết một công việc cụ thể đối với một người hoặc một tổ chức. Hiện nay có nhiều ý kiến ​​thắc mắc thế nào là thủ tục hành chính.

Điều 3, mục 1, Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính đưa ra khái niệm sau:

Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức tiến hành, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để tiến hành một công việc cụ thể liên quan đến một người, một tổ chức.”

2.2.Nguyên tắc thủ tục hành chính hiện hành

Về đặc điểm của thủ tục hành chính, nhìn chung thủ tục hành chính có những đặc điểm chung như: chịu sự điều chỉnh chủ yếu của thủ tục hành chính, trình tự thực hiện thẩm quyền trong quản lý hành chính nhà nước, thủ tục hành chính thường đa dạng, phức tạp; thủ tục hành chính năng động.

Các thủ tục hành chính hiện hành được quy định như sau:

  • Đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.
  • Phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước.
  • Bảo đảm quyền bình đẳng của các chủ thể thực hiện thủ tục hành chính.
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí cho cá nhân, tổ chức, cơ quan hành chính nhà nước.

3. Mục đích của thủ tục hành chính là gì?

Chính phủ chọn cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính vì những lý do sau:

– Trước hết, cải cách thủ tục hành chính là một nội dung của cải cách hành chính, nhưng lại là nội dung thể hiện rõ nhất mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân, là nội dung bức xúc nhất của người dân, doanh nghiệp cũng như nhiều đơn vị. yêu cầu đổi mới. trong quá trình hội nhập kinh tế.

– Thứ hai, trong điều kiện khó khăn về nguồn lực, không thể thực hiện đồng thời nhiều nội dung cải cách như: cải cách tài chính công, cải cách tiền lương, cải cách tổ chức bộ máy… lựa chọn khâu cải cách thủ tục hành chính sẽ mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

– Thứ ba, thông qua cải cách thủ tục hành chính, chúng ta xác định được một cách cơ bản công việc của cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp; qua đó xây dựng được bộ máy phù hợp và từ đó tuyển chọn được đội ngũ cán bộ, viên chức hợp lý, đáp ứng yêu cầu công việc.

– Thứ tư, cải cách thủ tục hành chính là tiền đề để thực hiện các nội dung cải cách khác như: nâng cao chất lượng thể chế; nâng cao trình độ, thay đổi thói quen, cách làm, nếp nghĩ của đội ngũ cán bộ, viên chức; phân công, phân cấp bộ máy hành chính thực hiện nhiệm vụ giải quyết vướng mắc của người dân và doanh nghiệp; triển khai chính phủ điện tử,…

– Thứ năm, cải cách thủ tục hành chính có tác động lớn thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Thông qua cải cách thủ tục hành chính sẽ tháo gỡ những rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường kinh doanh và đời sống của người dân, giúp giảm thiểu chi phí, rủi ro của cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

– Thứ sáu, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam nói chung và của các Bộ, ngành, địa phương nói riêng trước cộng đồng trong nước và quốc tế, cải thiện vị trí xếp hạng của Việt Nam và các địa phương khác về tính minh bạch, kinh doanh môi trường và năng lực cạnh tranh. Đây là những giá trị phi vật thể nhưng có tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, cụ thể là tác động tích cực đến đầu tư trong nước và nước ngoài, xuất nhập khẩu, việc làm, an ninh trật tự trong đời sống xã hội…

4. Nguyên tắc phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Trong đó, phân cấp thủ tục hành chính (TTHC) do Bộ Công an phụ trách trong các lĩnh vực: Xuất nhập cảnh; phòng chống cháy nổ; cấp, quản lý căn cước công dân; đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ;…

Với Bộ Công Thương, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính đối với các nội dung: Xuất nhập khẩu; điện; khuyến mãi; luân chuyển hàng hóa trong nước;

Phân cấp quản lý thủ tục hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các lĩnh vực: Kiểm định chất lượng giáo dục; Giáo dục trung học; giáo dục và đào tạo trong khuôn khổ hệ thống giáo dục quốc dân; đào tạo với nước ngoài.

Với Bộ GTVT, phân cấp quản lý thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Hàng hải; Con đường; đường thủy nội địa; ghi; không khí; ngõ;…

5. Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là gì?

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính được quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính. Như sau:

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là tập hợp thông tin về thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp TNHH có quy định về thủ tục hành chính được xây dựng, cập nhật và duy trì trên Trang thông tin điện tử về thủ tục hành chính của Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu công khai và minh bạch trong quản lý hành chính nhà nước, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, sử dụng thông tin chính thức về thủ tục hành chính.

Ngoài ra, nội dung này còn chịu sự điều chỉnh của Điều 3 Thông tư 19/2014/TT-BTP

Trên đây là khái niệm về Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Để hiểu rõ hơn nội dung này, xem thêm Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765