Cơ sở của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Rate this post

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngày 31/8/2020 trong bài “Chuẩn bị và tiến hành tốt Đại hội Đảng lần thứ 13, đưa đất nước sang giai đoạn phát triển mới” nhấn mạnh: Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, theo kịp và ứng dụng tri thức khoa học của nhân loại. và tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng đất nước là một trong những phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của nước ta trong thời kỳ tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo ra những tiến bộ trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với tất cả các nước”; Đồng thời, các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh “ngày càng tác động mạnh mẽ, nhiều mặt, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và của nước ta. ” . .”

Vì vậy, “thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách cao nhất, động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. “; khoa học và công nghệ” phải là khâu đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính phủ số”.

Bài báo đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các nhà khoa học Việt Nam.

Giá trị của những bông hoa là gì?  1

1. Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, nhận xét: Các quan điểm chiến lược chủ yếu về khoa học và công nghệ một lần nữa được nhấn mạnh và làm rõ trong 31/08/2020 Bài viết quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tiến hành tốt Đại hội Đảng lần thứ 13, đưa đất nước thu về. Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.”

Xem thêm  Cách xác định và kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu mới nhất

Với ý nghĩa đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: “Thực hiện nhất quán chính sách khoa học và công nghệ là quốc sách cao nhất, động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

[Bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ giúp chuyển hóa nguy cơ thành thời cơ]

Đây không chỉ là chủ trương mang tính gợi mở cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tới mà còn là định hướng nhiệm vụ chung, có tầm nhìn chiến lược lâu dài về khoa học và công nghệ nước nhà.

Để thực hiện chủ trương này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải đồng bộ, khả thi, vừa đáp ứng yêu cầu lâu dài, vừa có trọng tâm, trọng điểm, chiến lược phải ưu tiên thực hiện hiện nay. Khoa học và công nghệ phải gắn với thực tiễn, nảy sinh từ nhu cầu của thực tiễn và quay trở lại giải quyết các vấn đề của thực tiễn.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội truyền bá khoa học và kỹ thuật Việt Nam lần thứ I (18-5-1963), bàn về mối quan hệ giữa khoa học và sản xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận xét: Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học và công nghệ nước ta hiện nay còn thấp Phương thức sản xuất chưa đổi mới nhiều Phương thức làm việc còn rườm rà Năng suất lao động còn thấp Thói quen rèn luyện Còn nhiều nhà máy cũ kĩ. Nhiệm vụ của khoa học là cố gắng cải thiện những điều đó. Khoa học phải ra khỏi sản xuất và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ mức độ gắn kết khoa học và công nghệ là động lực phát triển đất nước, để thực hiện thành công phải cụ thể hóa thành định hướng chiến lược khoa học và công nghệ quốc gia, trong đó có những hành động phù hợp để thực tế và bối cảnh đất nước. Trước mắt là những tác động mạnh mẽ, khó lường và diễn biến nhanh chóng của tình hình Biển Đông, dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Đặc biệt, “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trong nhiều lĩnh vực, tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với tất cả các quốc gia”.

Xem thêm  Một số kiến ​​nghị nhằm nâng cao hiệu quả văn phòng

Trong thời gian tới, để đưa nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững, lĩnh vực khoa học và công nghệ, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã viết, “phải đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số, chính phủ số Xây dựng nền công nghiệp quốc gia mạnh; phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao; phát triển mạnh các ngành dịch vụ dựa trên nền kinh tế số và ứng dụng khoa học hiện đại và thành tựu công nghệ”.

Theo PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, ở nước ta, bên cạnh chủ trương, đường lối phát triển kinh tế nhanh và bền vững, vai trò của khoa học và công nghệ còn được thể hiện trong các văn kiện của Đảng và nhà nước.

Trong Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991 – 2011), Đảng ta đã chỉ rõ: Khoa học và công nghệ cũng như giáo dục và đào tạo phải được coi là cái nôi của quốc gia. . Khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong phát triển lực lượng sản xuất và phân công lại việc làm; nâng cao trình độ quản lý, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường – sinh thái, bảo đảm chất lượng và tốc độ phát triển kinh tế; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn phát huy và coi trọng vai trò của khoa học và công nghệ mang bản sắc Việt Nam.

Xem thêm  Thành lập công ty 2021 miễn phí 300 số hóa đơn điện tử

2. Phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực biển và hải đảo

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi cũng cho rằng, lịch sử phát triển toàn cầu cho thấy khoa học và công nghệ có 3 giá trị cốt lõi mang tính quốc tế hóa rất rõ nét: phục vụ phát triển kinh tế; tạo ra tri thức mới phục vụ nhân loại; Tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Chính những giá trị này đã đưa KHCN đến gần hơn với mỗi quốc gia trong thế giới toàn cầu hóa và ngày nay chúng ngày càng đan xen với nhau tạo nên xu thế hội nhập ngược KHCN mạnh mẽ và không thể đảo ngược. Vào buổi bình minh của thế kỷ 21, đời sống của con người tiếp tục được cải thiện nhờ những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo tác giả Yves Michaud (Pháp) trong cuốn “Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế – Tập hợp mọi tri thức” – Biên tập Política Nacional, “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một khái niệm mới quan trọng trong quá trình vận động xã hội, kỹ thuật và công nghệ tiến bộ được coi là cơ sở của tiến bộ xã hội, vì vậy khoa học và công nghệ phải là một yếu tố phát triển xã hội của xã hội, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội”.

Là nhà khoa học có nhiều năm nghiên cứu về biển và hải đảo, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi nhận định: Việt Nam không chỉ là quốc gia trên đất liền mà còn là quốc gia trên biển với vùng biển rộng, bờ biển dài, nhiều quần đảo. . . . Biển có vị trí địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hóa hết sức quan trọng ở khu vực Biển Đông và trên thế giới.

Xem thêm  Hủy hoại tài sản của người khác bị phạt thế nào?

Vì vậy, bên cạnh chủ trương, định hướng phát triển kinh tế biển hiệu quả, bền vững, vai trò của khoa học công nghệ biển cũng được thể hiện trong các văn bản của Đảng và Nhà nước.

Có thể nói, đầu tư xuất khẩu cho một “đơn vị hàng hải” cao gấp nhiều lần so với cùng loại trên đất liền, đòi hỏi khai thác biển phải là ngành, nghề có “hàm lượng khoa học và công nghệ”. Công nghệ cao để đạt hiệu quả ổn định lâu dài.

Tuy trình độ khai thác biển nước ta còn tụt hậu so với khu vực nhưng đầu tư phát triển khoa học công nghệ biển trong thời gian tới phải được ưu tiên và phải được coi là một giải pháp kinh tế mang tính cách mạng.

Trước những yêu cầu trên, Chiến lược Hàng hải Việt Nam đến năm 2020 đã đưa ra những định hướng và giải pháp cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ biển lâu dài. Vì vậy, phát triển khoa học và công nghệ biển phải trở thành động lực phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ biển đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, Nhà nước khuyến khích thúc đẩy, mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển giao công nghệ sạch, thân thiện với môi trường biển; nâng cao nhanh tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu, khai thác tài nguyên biển đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi cho rằng, chủ trương nhấn mạnh tiềm lực khoa học công nghệ biển là rất đúng đắn, là điều kiện tiên quyết bảo đảm thực hiện thắng lợi chiến lược biển.

Trước hết, chúng ta cần nhanh chóng xây dựng và phát triển hệ thống các tổ chức nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ biển ngang tầm khu vực và quốc tế với đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ có chuyên môn, kiến ​​thức, trình độ và kỹ năng giỏi. một “mức chất lượng cao”.

Xem thêm  Thỏa thuận khung có phải là hợp đồng không?

Tháng 10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục ban hành Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, khoa học và công nghệ được coi là ba khâu đột phá chiến lược. – Chất lượng nguồn nhân lực biển, phát huy đổi mới, sáng tạo, tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, khoa học công nghệ mới, thu hút chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành, nguồn nhân lực chất lượng cao.”

“Chiến lược biển lần này nhấn mạnh khoa học công nghệ biển là giải pháp sáng tạo và là một trong những nội dung không thể thiếu trong cơ cấu kinh tế biển xanh bền vững: nền tảng kinh tế biển của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, ngang tầm quốc gia. đến năm 2045 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng”, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi cho biết.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765