Chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần dễ hay khó?

Khi bạn thành lập công ty TNHH nhưng do nhu cầu kinh doanh nên bạn muốn chuyển sang công ty cổ phần. Chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần dễ hay khó? Điều kiện cần thiết để chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần là gì? Chi phí chuyển đổi là gì? Theo dõi bài viết này ngay tại đây

1. Điều kiện cần thiết để chuyển đổi từ công ty TNHH sang cổ phần

Hiện tại, chuyển đổi là hình thức tái cấu trúc cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của công ty. Nói cách khác, chuyển đổi là khi doanh nghiệp sẽ hoạt động như một loại hình doanh nghiệp khác.

Thông thường, doanh nghiệp được chuyển đổi sẽ kế thừa mọi lợi ích hợp pháp cũng như chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ khác của doanh nghiệp khi chuyển đổi. Tuy nhiên, các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp.

Điều kiện cần để chuyển đổi từ công ty TNHH sang cổ phần như sau:
Mã số thuế và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì phải được sự đồng ý của Hội đồng thành viên, còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì phải được sự đồng ý của chủ sở hữu công ty. .
Giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của công ty mới hoặc cổ đông.
Hồ sơ đầy đủ về việc chuyển đổi từ công ty TNHH sang cổ phần.

2. Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH thành cổ phần

Thông thường, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là tập hợp các tài liệu, giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Đây là điều kiện bắt buộc để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 26 Khoản 4 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty cổ phần như sau:

“4. Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 23 và Điều 24 của Nghị định này, không bao gồm Giấy chứng nhận thành lập. đăng ký đầu tư quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 23 và Điểm c Khoản 3 Điều 24 Nghị định này. Các tài liệu sau đây phải được đính kèm với ứng dụng:

a) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên; thành viên trở lên hoặc nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi loại hình công ty;

b) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng đối với trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho cổ phần, phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận việc thừa kế theo pháp luật của người thừa kế đối với trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;”

Theo quy định pháp luật trên, hồ sơ đăng ký gồm Điều lệ công ty, đơn đăng ký doanh nghiệp, danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập, bản sao các giấy tờ như hồ sơ pháp lý của cá nhân. cho người đại diện theo pháp luật và các thành viên của công ty.

Ngoài ra, còn có hồ sơ về nghị quyết của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, hợp đồng chuyển nhượng hoặc tài liệu chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng trong việc chuyển nhượng cổ phần và tài liệu xác nhận việc chuyển nhượng cổ phần. phần vốn góp của thành viên.

Hồ sơ còn có văn bản chấp thuận của cơ quan đăng ký đầu tư về việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện thủ tục đăng ký. góp vốn, mua phần vốn góp theo quy định của Luật đầu tư.

3. Cách thức chuyển đổi từ công ty TNHH sang cổ phần

Căn cứ Điều 202 Khoản 2 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định rõ về cách thức chuyển đổi từ công ty TNHH sang cổ phần như sau:

“2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo các phương thức sau đây:

a) Chuyển thành công ty cổ phần mà không huy động tổ chức, cá nhân khác góp vốn hoặc bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển thành công ty cổ phần do huy động tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển thành công ty cổ phần do bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

d) Kết hợp các phương pháp quy định tại các điểm a, b, c khoản này và các phương pháp khác.”

Trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm vốn điều lệ có thể hiểu là không có sự thay đổi về vốn, chủ sở hữu. Vì điều đó có nghĩa là nó chỉ thay đổi một yếu tố, đó là loại hình công ty.

Đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần do tăng vốn, có thể hiểu ngoài sự thay đổi về loại hình hoạt động còn có sự thay đổi về chủ sở hữu công ty. Như vậy, đó là những tổ chức, cá nhân góp thêm vốn, tăng vốn điều lệ.

Ngoài ra, công ty chuyển đổi từ trách nhiệm hữu hạn sang cổ phần đương nhiên được kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp và chịu trách nhiệm về các khoản nợ. Bao gồm hợp đồng lao động, nợ thuế và các nghĩa vụ khác của công ty khi chuyển đổi.

Lưu ý: Mỗi phương thức chuyển đổi từ công ty TNHH sang cổ phần sẽ có những đặc điểm và tính chất riêng. Vì vậy, các chủ doanh nghiệp nên cân nhắc kỹ lưỡng, từ đó lựa chọn phương thức tối ưu nhất cho doanh nghiệp của mình để tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc.

4. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển đổi

Căn cứ Điều 32 Khoản 1, 2, 3 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định cụ thể nơi nộp hồ sơ chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty cổ phần như sau:

“Thứ nhất. Người đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chấp nhận nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định này;

b) Tên doanh nghiệp đã được điền trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Đơn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

c) Có địa chỉ liên lạc của người đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

d) Đã nộp đủ lệ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

3. Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho người đăng ký.”

Sau khi trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ nhập đầy đủ các thông tin có trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Sau đó, họ sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, tải các tài liệu đã được số hóa trong hồ sơ lên ​​Hệ thống thông tin quốc gia.

Chủ doanh nghiệp có thể ngừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi trước đó hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chưa được phê duyệt trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chưa được chấp thuận, người có thẩm quyền ký văn bản sẽ gửi văn bản yêu cầu ngừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh – nơi đã nộp hồ sơ trước đó.

Thông thường, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và ra thông báo về việc ngừng thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Ngoài ra, hủy hồ sơ đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia trong thời hạn 03 ngày làm việc.

5. Những lưu ý khi chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần

Việc chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần nếu không được thực hiện đúng sẽ gây tốn kém nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp của bạn. Dưới đây là 5 lưu ý cơ bản khi chuyển đổi công ty TNHH sang cổ phần.

  • Tìm hiểu các điều kiện cần thiết để chuyển đổi như mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ pháp lý, sự đồng ý của Hội đồng thành viên, v.v.
  • Xem xét thông tin các giấy tờ cần thiết khi đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp như Điều lệ công ty, giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, bản sao các giấy tờ cần thiết, danh sách thành viên chuyển đổi, các giấy tờ chứng nhận. đã hoàn thành việc chuyển đổi.
  • Nghiên cứu các phương thức chuyển đổi phổ biến như chuyển đổi không huy động thêm vốn và huy động thêm vốn từ cá nhân, tổ chức đầu tư.
  • Xem thông tin về địa điểm nộp hồ sơ chuyển đổi, thời gian giải quyết hồ sơ chuyển đổi và các chi phí doanh nghiệp phải nộp khi chuyển đổi.
  • Hãy cùng tìm hiểu một số dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp uy tín, giá rẻ để chuyển đổi từ công ty TNHH sang cổ phần nhanh chóng.

Kết luận,

Bài viết đã tổng hợp những thông tin hữu ích về chuyển đổi công ty TNHH thành cổ phần. Hi vọng những chia sẻ trên đã giúp ích được cho bạn đọc Viện kế toán.

Nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp vướng mắc về kế toán – tài chính thì còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh chóng liên hệ hotline 098.243.8765 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng. Dịch vụ của Học Viện Kế Toán luôn đáp ứng tối đa nhu cầu của quý doanh nghiệp. Mọi vướng mắc về kế toán – thuế của doanh nghiệp đều được giải quyết nhanh chóng và tiết kiệm.

~st~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765