Chức năng – Nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước

(Theo Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

* Vị trí và chức năng

  1. Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về vốn từ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính của Nhà nước; quản lý ngân sách nhà nước; Kế toán tổng hợp Nhà nước; huy động vốn cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển thông qua phát hành trái phiếu nhà nước theo quy định của pháp TNHH.
  2. Kho bạc Nhà nước có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp TNHH.
  3. Trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội trở vào.

Lịch thi tuyển công chức Kho bạc Nhà nước năm 2023 mới nhất

* Chức năng và quyền hạn

1.Gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính tại:

a) Trình Chính phủ dự án TNHH, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự thảo pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình xây dựng pháp TNHH đã được phê duyệt, kế hoạch hàng năm của Bộ và nghị quyết, đề án, chương trình do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;
b) Trình Thủ tướng Chính phủ các dự thảo quyết định, chỉ thị, chiến lược, quy hoạch, chương trình hành động, kế hoạch và các dự án quan trọng thuộc lĩnh vực KBNN quản lý.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định:
a) Dự thảo thông tư và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước;

b) Kế hoạch hoạt động hàng năm của Kho bạc Nhà nước.

3. Ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản quy phạm nội bộ, văn bản cá biệt thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp TNHH, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp TNHH về quản lý kho bạc nhà nước.

6. Quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước được giao theo quy định của pháp TNHH:

a) Phản ánh tập trung, đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước; tổ chức thu nộp quỹ ngân sách nhà nước các khoản tiền do tổ chức, cá nhân nộp tại hệ thống Kho bạc Nhà nước; hạch toán thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách nhà nước theo quy định của TNHH ngân sách nhà nước và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Kiểm soát, thanh quyết toán các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn được giao khác theo quy định của pháp TNHH;
c) Quản lý quỹ ngoại tệ tập trung của ngân sách nhà nước, định kỳ công bố tỷ giá hạch toán phục vụ hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ;
đ) Quản lý, kiểm soát, xuất nhập các quỹ tài chính nhà nước do Kho bạc Nhà nước quản lý; quản lý việc tạm giữ, tạm giữ, tịch thu, ký quỹ, ký quỹ, thế chấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
đ) Quản lý tài sản quốc gia quý, hiếm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao; quản lý tiền, tài sản, chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước.

7. Trích tài khoản của tổ chức, cá nhân mở tại Kho bạc Nhà nước để nộp ngân sách nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp TNHH; từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng quy định, không đủ điều kiện theo quy định của pháp TNHH.

8. Tổ chức kế toán ngân sách nhà nước:

a) Tổ chức hạch toán kế toán ngân sách nhà nước, các quỹ và tài sản của Nhà nước được giao quản lý, các khoản viện trợ, vay và trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định của pháp TNHH. ;
b) Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước với cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
c) Tổng hợp, lập quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ theo quy định của pháp TNHH.

9. Tổ chức thực hiện tổng kế toán nhà nước:
a) Nhận thông tin về báo cáo tài chính từ đơn vị kế toán công lập theo quy định của pháp TNHH;
b) Tổng hợp thông tin tài chính của Nhà nước về tài sản của Nhà nước; nguồn vốn và nợ phải trả của Chính phủ; tình hình hoạt động, kết quả thu, chi ngân sách nhà nước; vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tài sản, nguồn lực khác của Nhà nước;
c) Lập báo cáo tài chính nhà nước cấp quốc gia và địa phương gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp TNHH.

10. Tổ chức thực hiện chế độ thống kê, báo cáo Kho bạc theo quy định của pháp TNHH.

11. Tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống:

a) Mở tài khoản, duy trì tài khoản tiền gửi và nộp tiền mặt, chuyển khoản cho các cơ quan, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc;
b) Mở tài khoản tiền gửi hoặc tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại để thực hiện các nghiệp vụ thu, chi, thanh toán của Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp TNHH;
c) Sử dụng kinh phí tạm ứng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp TNHH;
d) Xây dựng và phát triển hệ thống công cụ nghiệp vụ, quản lý hiện đại theo nguyên tắc bảo đảm an toàn, hiệu quả ngân sách nhà nước.

12. Tổ chức huy động vốn cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ.

13. Tổ chức quản trị, vận hành hệ thống thông tin quản lý kho quỹ, tiền mặt.

14. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm toán nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp TNHH đối với các hành vi vi phạm pháp TNHH trong lĩnh vực quản lý công của Kho bạc Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp TNHH.

15. Hiện đại hóa hoạt động của Kho bạc Nhà nước:

a) Xây dựng cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ phù hợp với thông lệ quốc tế và Việt Nam;

b) Tổ chức quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại hóa cơ sở vật chất của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

16. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kho bạc nhà nước theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy định của pháp TNHH.

17. Thực trạng tổ chức bộ máy và biên chế:

a) Xây dựng tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế, chính sách và hiện đại hóa công nghệ quản lý;
b) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ TNHH, đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức và người lao động do KBNN chỉ đạo theo phân cấp của Bộ trưởng. Bộ Tài chính và quy định của pháp TNHH. pháp TNHH.

18. Quản lý ngân sách nhà nước cấp và tài sản được giao theo quy định của pháp TNHH; được sử dụng các khoản thu nhập có được từ hoạt động nghiệp vụ theo quy định của chế độ quản lý tài chính Nhà nước.

19. Thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu, nội dung Chương trình cải cách hành chính đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

20. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao và theo quy định của pháp TNHH./.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765