Các cơ quan thực thi pháp TNHH ở Việt Nam là gì? [cập nhật 2023]

Các chức danh trong bộ máy nhà nước Việt Nam

 1. Chủ tịch
 2. Thủ tướng
 3. chủ tịch quốc hội
 4. ủy viên bộ chính trị
 5. Phó Tổng Thống
 6. phó thủ tướng
 7. phó chủ tịch quốc hội
 8. bộ trưởng, mục sư
 9. Phó
 10. Chủ tịch thành phố/tỉnh/huyện/xã
 11. Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Phó Tiến sĩ

thứ mười hai. Đại tá, Thiếu tướng, Trung tướng, Trung tướng. Tìm hiểu bộ máy nhà nước Việt Nam – Ai là người quyền lực nhất? Bộ máy nhà nước Việt Nam theo Hiến pháp

Các cơ quan thực thi pháp luật ở Việt Nam là gì? [cập nhật 2023]
Các cơ quan thực thi pháp TNHH ở Việt Nam là gì? [cập nhật 2023]

Bộ máy nhà nước Việt Nam theo Hiến pháp

Về vấn đề này, ketoanhn trả lời như sau:

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Theo Hiến pháp 2013, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là của nhân dân; Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

2. Bộ máy nhà nước Việt Nam theo Hiến pháp 2013

Bộ máy nhà nước là tập hợp các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc thống nhất tạo thành một bộ máy đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của nhà nước. . Theo Hiến pháp, bộ máy nhà nước Việt Nam gồm có Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương.

* Hội nghị

Trong bộ máy nhà nước Việt Nam, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước tối cao của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao hoạt động của nhà nước. Quốc hội hiện nay là Quốc hội Việt Nam khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) với 499 đại biểu. Chủ tịch Quốc hội hiện nay là ông Vương Đình Huệ

* Chủ tọa

Tổng thống là một thể chế khá đặc biệt. Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác của Quốc hội. Nhiệm vụ của Chủ tịch nước phù hợp với nhiệm vụ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước. Chủ tịch hiện nay là ông Võ Văn Thưởng

* Chính phủ

Trong bộ máy nhà nước Việt Nam, Chính phủ là cơ quan chấp hành. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp và là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Chính phủ gồm có Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Thành phần, số lượng thành viên Chính phủ do Quốc hội quyết định. Chính phủ hoạt động theo thể chế tập thể, quyết định theo đa số. Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Thủ tướng hiện nay là ông Phạm Minh Chính. Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng phân công và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về nhiệm vụ được phân công. Trong thời gian Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, một Phó Thủ tướng được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền thay mặt Thủ tướng chỉ đạo công việc của Chính phủ. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách và cùng các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về lĩnh vực phụ trách. hoạt động của cơ quan bạn.

* Tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và các tòa án khác do TNHH định. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là ông Nguyễn Hòa Bình.

* Viện kiểm sát nhân dân

Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các viện kiểm sát khác do pháp TNHH quy định. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp TNHH, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm việc chấp hành pháp TNHH nghiêm chỉnh, thống nhất. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hiện nay là ông Lê Minh Trí.

* Chính quyền địa phương

Trong bộ máy nhà nước Việt Nam còn có chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương được tổ chức thành các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đơn vị hành chính gồm: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Hiện nay Việt Nam có 05 thành phố trực thuộc trung ương là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và 58 tỉnh thành. Cấp chính quyền địa phương gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do pháp TNHH quy định.

– Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền kiểm soát của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và các cơ quan ở địa phương. nhà nước vượt trội. HĐND quyết định các vấn đề của địa phương do TNHH quy định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp TNHH ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND.

– Uỷ ban nhân dân

UBND cấp chính quyền địa phương do HĐND cùng cấp bầu ra, là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước HĐND và các cấp chính quyền khác ở địa phương. các cơ quan liên quan khác của cấp trên. hành chính quốc gia. Ban Phổ biến tổ chức áp dụng Hiến pháp và pháp TNHH ở địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765