Bình Dương – Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021

b) Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội để tính giảm chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã làm công ăn lương (thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội); Không bao gồm NLĐ nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 1/5/2021.

2.2- Thời gian tạm dừng đóng:

a- Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (22%) là 06 tháng kể từ tháng đơn vị nộp hồ sơ, trong thời gian này đơn vị vẫn đóng 9,5% số quỹ còn lại (quỹ ốm đau). đau ốm, thai sản: 3%, quỹ bảo hiểm thất nghiệp: 2%, quỹ bảo hiểm y tế: 4,5%).


b) Hết thời gian tạm dừng đóng, đơn vị và người lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả người lao động nghỉ việc và hưởng lương theo quy định). khoản 3 Điều 99 của Bộ luật này). LĐ), số tiền bồi thường không phải chịu lãi chậm nộp.
c) Kể từ thời điểm hết thời hạn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu đơn vị chi trả tiền bồi thường chậm từ 30 ngày trở lên thì bị tính lãi chậm đóng theo quy định.
xác định.

d) Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì đơn vị thực hiện chi trả bù để giải quyết chế độ cho người lao động. .

2.3- Hồ sơ, trình tự thực hiện: a- Hồ sơ đề nghị:

– Văn bản đề nghị của đơn vị theo Mẫu số 01 gắn.

– Danh sách nhân viên nghỉ việc có thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng đính kèm Mẫu số 01.

Ghi chú: TRONG Mẫu số 01dòng thứ 2 “Mã đơn vị”, Đơn vị ghi thêm mã ngành, lĩnh vực kinh doanh chính vào sau mã đơn vị cách nhau bằng dấu gạch nối (ví dụ: Công ty Cổ phần May A ghi mã đơn vị là: TZ0001Z-MM).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765