Biên lai thu phí vẫn được bao gồm trong chi phí

lý do pháp lý

  • dịch vụ phí và lệ phí 2015
  • Thông tư số 63/2002/TT-BTC
  • Thông tư số 303/2016/TT-BTC

Biên nhận là gì?

Theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016, chứng từ được hiểu là chứng từ do tổ chức thu phí lập tại thời điểm thu phí, lệ phí, các chứng từ này có giá trị như thế nào? nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp dịch vụ hiện hành.

Mức giá là bao nhiêu?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 dịch vụ phí và lệ phí 2015, khái niệm phí được xác định như sau:

Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp để trang trải cơ bản các chi phí và phục vụ cho việc phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được cơ quan nhà nước giao nhiệm vụ. Bảng giá cước ban hành kèm theo dịch vụ này.”

Như vậy, phí là khoản tiền mà cá nhân, tổ chức phải trả để cơ bản trang trải các chi phí, đồng thời phục vụ cho việc phục vụ khi cá nhân, tổ chức đó được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, v.v. .tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập và giao nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ công theo quy định của pháp dịch vụ. Có một danh sách các khoản phí phải trả được đăng ký trong Mục A, Phụ lục 01 ban hành cùng với Đạo dịch vụ Phí và Lệ phí năm 2015.

Mức giá là bao nhiêu?

Theo Khoản 2 Điều 3 dịch vụ phí và lệ phí 2015, khái niệm phí được xác định như sau:

Quy định là khoản tiền cố định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi thực hiện các dịch vụ công do cơ quan nhà nước cung cấp để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước quy định tại Danh mục phí ban hành kèm theo dịch vụ này.”

Như vậy, phí được xác định là khoản tiền do cơ quan nhà nước, tổ chức có thẩm quyền ấn định để thu số tiền mà cá nhân, tổ chức phải nộp khi nhận dịch vụ từ cơ quan nhà nước. Công việc dịch vụ công, quản lý nhà nước được quy định trong Biểu phí đăng ký tại Mục B, Phụ lục 01 ban hành kèm theo dịch vụ phí và lệ phí năm 2015.

Nguyên tắc tạo phiếu thu.

Biên lai thu phí, lệ phí có được tính vào chi phí không?

Nguyên tắc lập chứng từ thu ngân sách nhà nước được pháp dịch vụ quy định tại Điều 4 Thông tư 303/2016/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí. đi tiếp:

1. Cơ quan thuế, cơ quan thu được tạo biên lai thu dưới hình thức đặt in, tự in và đặt in điện tử.

Biên lai (không in mệnh giá) do Cục Thuế đặt hàng được bán cho tổ chức thu phí, lệ phí với giá bảo đảm bù đắp chi phí in ấn, phát hành.

2. Trường hợp đặt in hóa đơn, tổ chức thu tiền được lựa chọn tổ chức nhận in đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện đặt in hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ký hợp đồng đặt in biên lai thu phí, lệ phí theo nhiệm vụ thu của tổ chức đó .

Hợp đồng đặt in biên lai phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ mẫu biên lai, ký hiệu mẫu biên lai, số lượng, số thứ tự của biên lai yêu cầu (số đầu và số cuối của đơn đặt hàng). biên nhận mẫu. Khi kết thúc hợp đồng in phải thanh quyết toán hợp đồng giữa bên đặt in và tổ chức nhận in, không được in các biên lai thu phí, lệ phí ngoài hợp đồng đã ký.

3. Đối với trường hợp tự in biên lai, đơn vị thu phí, lệ phí phải thực hiện đầy đủ các điều kiện sau:

a) Có hệ thống trang thiết bị (máy vi tính, máy in) đảm bảo cho việc in, lập chứng từ thu tại thời điểm thu phí, lệ phí.

b) Là đơn vị kế toán theo quy định của dịch vụ Kế toán và có phần mềm tự in hóa đơn, đảm bảo dữ liệu hóa đơn được chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán để kê khai theo đúng quy định.

Hệ thống tự in phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

b.1) Việc đánh số trên biên lai được thực hiện tự động. Mỗi liên số biên lai chỉ in một lần, nếu in từ lần thứ hai thì thể hiện thành một liên.

b.2) Phần mềm ứng dụng in biên lai phải đảm bảo yêu cầu bảo mật bằng cách phân quyền cho người sử dụng, không được phân quyền sử dụng để không can thiệp vào việc thay đổi dữ liệu trong ứng dụng.

Trường hợp tổ chức thu phí, lệ phí mua phần mềm của tổ chức cung cấp phần mềm tự in thì phải lựa chọn tổ chức đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cung cấp phần mềm tự in theo quy định của Bộ Tài chính. tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

b.3) Biên lai tự in chưa lập phải được lưu trữ trên hệ thống máy tính theo chế độ bảo mật thông tin.

b.4) Chứng từ tự in được lưu trữ trên hệ thống máy vi tính theo chế độ bảo mật thông tin và nội dung chứng từ phải được truy cập, xuất, in khi cần thiết để tham khảo.

4. Đối với hóa đơn điện tử, việc xác định số biên lai theo nguyên tắc liên tục và theo thứ tự thời gian, mỗi số biên lai đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần.

5. Tổ chức nhận đặt in biên lai có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc nhận đặt in biên lai định kỳ 06 (sáu) tháng, chậm nhất vào ngày 30/7 và ngày 30/01 của năm tiếp theo với nội dung báo cáo thể hiện: Tên, mã số thuế, địa chỉ của tổ chức đặt in biên lai; số và ngày hợp đồng; tên người nhận; ký hiệu mẫu biên nhận; ký hiệu biên lai; số lượng biên lai đã in (từ… đến số) của từng tổ chức.

6. Cơ quan thuế có trách nhiệm xây dựng hệ thống thông tin biên lai trên cơ sở nội dung biên lai, báo cáo biên lai do tổ chức thu phí, lệ phí và tổ chức in biên lai gửi lên Trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Biên lai thu phí, lệ phí có được tính vào chi phí không?

Điểm 1,2 mục A phần IV Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành các quy định của pháp dịch vụ về mức thu phí và các văn bản quy định về thu phí và phí. Tỷ lệ như sau:

“A – Mức giá

1. Phí dịch vụ do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư phải trên cơ sở bảo đảm thu hồi vốn trong thời gian hợp lý; phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp thuế; thuận tiện cho cả người thu phí và người nộp phí. Ngoài ra, mức thu dịch vụ do Nhà nước đầu tư phải bảo đảm thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ và phù hợp với tình hình thực tế.

2. Chi phí cung cấp dịch vụ thu phí phục vụ cho việc xác định mức thu phí bao gồm:

a) Chi phí xây dựng, mua sắm, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, định kỳ máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc… hoặc thuê ngoài trực tiếp thực hiện dịch vụ thu phí. Chi phí này được phân bổ theo mức độ hao mòn của tài sản phục vụ trực tiếp cho việc thu phí;

b) Chi phí đầu vào, nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng trong quá trình thực hiện việc thu phí;

c) Trả tiền lương hoặc tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, các khoản có tính chất lương theo chế độ hiện hành cho người lao động trực tiếp thu phí, lệ phí.”

Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí phải lập và cấp biên lai cho người thu phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ phát hành, xử lý và sử dụng biên lai. Như sau:

+ Đối với phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, khi thu phí, lệ phí phải lập và cấp chứng từ thu cho người nộp thuế và người nộp thuế theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về ban hành phí, lệ phí, quản lý, sử dụng tiền thuế. tem

Trường hợp tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí có nhu cầu sử dụng biên lai thu phí, lệ phí khác với mẫu chung thì phải có văn bản đề nghị cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyết theo quy định về nộp phí, lệ phí.

+ Đối với phí không thuộc ngân sách nhà nước, khi thu phí tổ chức, cá nhân phải lập và giao hóa đơn cho người thu phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn tự in phải có văn bản đề nghị cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyết theo chế độ đã lập.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765