Biên bản hợp đồng dịch vụ pháp lý cuối cùng [Chi tiết 2023]

Rate this post

Trong giao dịch dân sự, khái niệm hợp đồng và thỏa thuận có nhiều điểm tương đồng với nhau, nhưng trên thực tế chúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thỏa thuận hợp đồng là gì? Sự khác biệt giữa hợp đồng thỏa thuận và thỏa thuận bằng văn bản là gì? Không phải ai cũng hiểu, các cá nhân, tổ chức lưu ý phân biệt để công việc được thuận lợi tránh mâu thuẫn, tranh chấp. Khái niệm về hợp đồng và thỏa thuận? Khía cạnh hình thức của hợp đồng và thỏa thuận? Nội dung của hợp đồng và thỏa thuận? trình tự các bước? Hợp đồng dịch vụ pháp lý là gì? Văn bản hợp đồng dịch vụ pháp lý quy định những gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của ketoanhn.com để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này.

Toa Thuận

biên bản hợp đồng dịch vụ

1. Hợp đồng dịch vụ pháp lý là gì?

Hợp đồng dịch vụ pháp lý là sự thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ pháp lý và bên sử dụng dịch vụ, theo đó bên cung cấp dịch vụ pháp lý thực hiện công việc theo yêu cầu và bên sử dụng dịch vụ phải trả phí dịch vụ tương ứng với công việc mà bên thụ hưởng đã thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Phân loại hợp đồng dịch vụ pháp lý

2.1. Phân loại theo nhà cung cấp dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ pháp lý trong đó bên cung cấp dịch vụ là dịch vụ sư hành nghề với tư cách cá nhân:

Đối với dịch vụ sư hành nghề với tư cách thể nhân, theo quy định tại Điều 49 dịch vụ dịch vụ sư thì dịch vụ sư chỉ thực hiện dịch vụ pháp lý cho cơ quan, tổ chức không phải là tổ chức hành nghề dịch vụ sư mà là giữa cơ quan, tổ chức với nhau. dịch vụ sư đã giao kết hợp đồng lao động. Do đó, dịch vụ pháp lý do dịch vụ sư cung cấp được thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng lao động của dịch vụ sư với cơ quan, tổ chức. Và ngoài cơ quan, tổ chức mà dịch vụ sư ký hợp đồng lao động, dịch vụ sư không được thực hiện dịch vụ pháp lý cho bất kỳ đối tượng nào khác.

Hợp đồng dịch vụ pháp lý trong đó bên cung cấp dịch vụ là tổ chức hành nghề dịch vụ sư

Hầu hết các hợp đồng dịch vụ pháp lý hiện nay đều do tổ chức hành nghề dịch vụ sư thay mặt khách hàng ký kết và cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng. Hiện nay, ở Việt Nam có hai hình thức tổ chức hành nghề dịch vụ sư chính là: Văn phòng dịch vụ sư và công ty dịch vụ. Đối với tổ chức hành nghề dịch vụ sư nước ngoài hoạt động dưới các hình thức sau: chi nhánh công ty dịch vụ nước ngoài, công ty dịch vụ trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài, công ty dịch vụ trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh. Khác với dịch vụ sư hành nghề với tư cách cá nhân, tổ chức hành nghề dịch vụ sư có thể cung cấp dịch vụ pháp lý cho bất kỳ ai trong xã hội. Một tổ chức hành nghề dịch vụ có một nhóm dịch vụ sư thành viên làm việc theo hợp đồng hoặc dịch vụ sư (hợp tác) liên kết. Trên cơ sở ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý, người đứng đầu tổ chức hành nghề dịch vụ sư có thể cử dịch vụ sư của chính tổ chức đó thực hiện công việc cho khách hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 82/2020/NĐ-CP thì dịch vụ sư không được ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng nếu không thông qua tổ chức dịch vụ sư hoặc không được tổ chức dịch vụ sư ủy quyền bằng văn bản (điểm g khoản 3 Điều 6).

2.2. Phân loại theo hình thức thành lập

Hợp đồng dịch vụ pháp lý được giao kết bằng văn bản.

Hiện nay, hợp đồng dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hành nghề dịch vụ sư chủ yếu được thể hiện dưới hình thức văn bản để bên cung cấp dịch vụ pháp lý và bên sử dụng dịch vụ pháp lý thỏa thuận và ghi nhận rõ ràng các điều khoản của hợp đồng. Đồng thời, khi một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ thì hợp đồng dịch vụ pháp lý bằng văn bản là căn cứ rõ ràng để các bên xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ khắc phục thiệt hại do việc vi phạm nghĩa vụ gây ra. Nếu có tranh chấp giữa dịch vụ sư và khách hàng cần phải giải quyết tại tòa án thì hợp đồng dịch vụ pháp lý bằng văn bản là nguồn chứng cứ quan trọng để tòa án xác minh và giải quyết theo yêu cầu của đương sự.

Hợp đồng dịch vụ pháp lý được giao kết bằng miệng.

Trong trường hợp dịch vụ pháp lý do các chủ thể không phải là dịch vụ sư, tổ chức hành nghề dịch vụ sư thực hiện thì việc cung cấp dịch vụ pháp lý được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận miệng hoặc bằng văn bản của các bên với điều kiện thỏa thuận đó không vi phạm bất kỳ sự cấm đoán nào của pháp dịch vụ. Trong lĩnh vực hành nghề dịch vụ sư, hợp đồng dịch vụ pháp lý chỉ được giao kết bằng văn bản (Điều 26 dịch vụ dịch vụ sư 2006), kể cả vụ việc có mức thù lao dưới 200.000 đồng, mặc dù không bắt buộc phải ký kết hợp đồng. .hợp đồng dịch vụ pháp lý nhưng bạn vẫn phải lập văn bản đồng ý cung cấp dịch vụ pháp lý (Khoản 3 Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BTP – hết hiệu lực ngày 10/08/2021).

23. Phân loại theo phạm vi cung cấp dịch vụ

Hợp đồng ngoài tư pháp cho các dịch vụ pháp lý.

Dịch vụ pháp lý ngoài tư pháp là dịch vụ cung cấp các công việc liên quan đến pháp dịch vụ được giải quyết ngoài thủ tục tố tụng tư pháp. Hợp đồng dịch vụ pháp lý ngoài tòa án của dịch vụ sư bao gồm:

+ Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp dịch vụ: Hợp đồng tư vấn pháp dịch vụ là hợp đồng mà theo đó dịch vụ sư bằng kỹ năng và kinh nghiệm của mình tư vấn pháp dịch vụ cho khách hàng trong mọi lĩnh vực pháp dịch vụ bằng cách hướng dẫn, đưa ra ý kiến ​​và/hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo các văn bản liên quan đến vụ việc. tập thể dục. quyền và nghĩa vụ của họ (điều 28 dịch vụ dịch vụ sư). Có thể nói, tư vấn pháp dịch vụ là công việc mà dịch vụ sư luôn phải thực hiện khi tiếp nhận bất kỳ vụ việc nào (kể cả việc tham gia tố tụng) nhằm phân tích để khách hàng hiểu rõ bản chất của vụ việc và các quy định của pháp dịch vụ điều chỉnh, đồng thời mô tả giải pháp hoặc công việc cần thiết mà thân chủ phải làm để giải quyết vụ việc. Tư vấn pháp dịch vụ của dịch vụ sư phải khả thi, phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở bảo vệ lợi ích cao nhất của khách hàng, đồng thời dịch vụ sư phải chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn của dịch vụ sư. Trên thực tế, loại hợp đồng này thường được các tổ chức hành nghề dịch vụ sư ký kết với khách hàng, được gọi là “Hợp đồng dịch vụ pháp lý – Về tư vấn pháp dịch vụ”, nghĩa là sau khi các bên ký kết hợp đồng, khách hàng có thể yêu cầu dịch vụ sư tư vấn pháp dịch vụ. về bất kỳ vấn đề pháp lý nào và vào bất kỳ thời điểm nào (theo thỏa thuận) trong thời hạn mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý (1 tháng, 1 năm…), hình thức tư vấn của dịch vụ sư có thể được thực hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi trực tiếp thực hiện công việc. Có thể thấy, hợp đồng tư vấn pháp dịch vụ là loại hợp đồng phổ biến nhất và được khách hàng yêu cầu cao bởi sự tư vấn pháp dịch vụ của dịch vụ sư sẽ đáp ứng ngay nhu cầu hỗ trợ pháp lý của khách hàng.

Hợp đồng đại diện ngoài tố tụng

Đại diện ngoài tòa án là việc dịch vụ sư đại diện cho khách hàng để giải quyết các công việc liên quan đến công việc mà dịch vụ sư đã nhận theo phạm vi, nội dung quy định trong hợp đồng dịch vụ pháp lý được cơ quan, cơ quan, tổ chức nơi khách hàng giao. dịch vụ sư hành nghề với tư cách thể nhân làm việc theo hợp đồng lao động (điều 29 dịch vụ dịch vụ sư). Hợp đồng đại diện ngoài tố tụng là hợp đồng được xác lập trên cơ sở thỏa thuận giữa dịch vụ sư và khách hàng, theo đó dịch vụ sư nhân danh khách hàng (đại diện theo ủy quyền) tham gia các giao dịch dân sự, thương mại, hành chính, lao động… bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Nội dung hợp đồng phải được các bên thỏa thuận rõ ràng về công việc dịch vụ sư đại diện, phạm vi công việc, thời gian thực hiện, chi phí đại diện, quyền và nghĩa vụ của các bên.

Các chủ thể của công ty khi tham gia vào bất kỳ quan hệ pháp dịch vụ, kinh doanh dân sự nào nếu không có chính kiến ​​hoặc hiểu biết pháp dịch vụ còn hạn chế thì rất có thể sẽ bị các chủ thể khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. trong các điều khoản bất lợi trong hợp đồng. Trong những trường hợp này, các đối tượng có thể yêu cầu dịch vụ sư đại diện cho mình, bằng cách ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và được sự ủy quyền của khách hàng, dịch vụ sư thay mặt họ làm việc với một đơn vị khác để thương lượng các điều khoản có lợi cho khách hàng. Đối với những công việc là thủ tục hành chính được thực hiện trong các cơ quan nhà nước, dịch vụ sư thay mặt khách hàng thực hiện công việc đúng thời gian, quy định của Pháp dịch vụ, nếu vi phạm nghiêm trọng có thể khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Hợp đồng dịch vụ pháp lý tranh chấp là hợp đồng được xác lập trên cơ sở thỏa thuận giữa tổ chức tố tụng và khách hàng về việc cử dịch vụ sư trong tổ chức tố tụng tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng hoặc cho bên thứ ba Do đó, có thể hiểu hợp đồng dịch vụ pháp lý này có thể được giao kết giữa đại diện của tổ chức hành nghề dịch vụ sư với người có nhu cầu được bảo vệ, người bào chữa hoặc người đại diện hợp pháp của họ. Tham gia pháp lý là một lĩnh vực pháp dịch vụ quan trọng đối với các dịch vụ sư trong hành nghề của họ. Các vụ việc phải giải quyết thông qua tố tụng tư pháp thường phức tạp, rất phức tạp, đối tượng của hợp đồng là công việc sẽ được tiến hành tại cơ quan tiến hành tố tụng và nhiều cơ quan, tổ chức khác có liên quan nên nội dung của hợp đồng của dịch vụ pháp lý trong quá trình tố tụng được các bên cân nhắc kỹ lưỡng và có những điều khoản chặt chẽ. Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết, dịch vụ sư được phân công thụ lý vụ việc sẽ thay mặt khách hàng làm việc trực tiếp với các cơ quan và người tiến hành tố tụng để được cơ quan tiến hành tố tụng cấp giấy chứng nhận dịch vụ sư bào chữa, giấy chứng nhận người bào chữa về quyền của khách hàng trong vụ án hình sự hoặc giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong vụ án dân sự, hành chính. Trong quá trình tham gia tố tụng, dịch vụ sư có vai trò đưa ra chứng cứ, quan điểm, lập luận của mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ.

2.4. Phân loại theo nội dung công việc trong hợp đồng dịch vụ

Theo cách phân loại này, hợp đồng dịch vụ pháp lý có thể được phân loại như sau: Hợp đồng dịch vụ pháp lý quy định các điều khoản liên quan đến quan hệ pháp dịch vụ dân sự như việc hoàn thành các thủ tục thành lập pháp nhân, thành lập tổ chức, công ty; giải thể tổ chức, công ty; thay mặt khách hàng nộp đơn yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự về các vấn đề liên quan đến chủ thể như tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, yêu cầu tòa án quyết định tuyên bố một người là đã chết…; Hợp đồng dịch vụ pháp lý liên quan đến xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch dân sự; Hợp đồng dịch vụ pháp lý liên quan đến việc thực hiện các quy định về tài sản và quyền tài sản; Hợp đồng dịch vụ pháp lý liên quan đến việc xác lập, thực hiện và chấm dứt từng loại hợp đồng cụ thể; Hợp đồng dịch vụ pháp lý liên quan đến biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; Hợp đồng dịch vụ pháp lý liên quan đến bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; Hợp đồng dịch vụ pháp lý liên quan đến thừa kế…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765