Báo Cáo Tài Chính Việt Nam Và Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế Khác Nhau Như Thế Nào?

Rate this post

Tiêu chuẩn

Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực kế toán quốc tế


Hệ thống báo cáo tài chính.

Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm:
– Báo cáo tình hình tài chính.
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
– Ghi nhận vào báo cáo tài chính.
Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu được trình bày trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hệ thống báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm:
– Báo cáo tình hình tài chính;
– Báo cáo lãi lỗ và thu nhập chung khác
– Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu;
– Báo cáo lưu chuyển tiền mặt;
– Ghi nhận vào báo cáo tài chính.


Báo cáo tình hình tài chính.

– Hướng dẫn xác định và phân loại tài sản có và nợ phải trả trong các chuẩn mực; trình bày chi tiết từng mục trên báo cáo theo mẫu quy định tại văn bản hướng dẫn chuẩn.
– Không đề cập đến.

– Hướng dẫn xác định và phân loại tài sản có và nợ phải trả; không quy định mẫu báo cáo tình hình tài chính, quy định yêu cầu về trình tự sắp xếp và trình bày các khoản mục trên báo cáo.
– Doanh nghiệp cần trình bày thời gian đáo hạn của tài sản và nợ phải trả để có thể đánh giá tính thanh khoản.


Income statement (Báo cáo lãi lỗ và lợi nhuận khác).

Chuẩn mực yêu cầu các doanh nghiệp trình bày báo cáo thu nhập.

DN trình bày:
– Trình bày lãi lỗ và thu nhập hợp nhất khác trên một báo cáo duy nhất (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất), trong đó lãi lỗ và thu nhập hợp nhất khác được trình bày thành hai phần.
– Trình bày lãi lỗ trong báo cáo lãi lỗ riêng. Trong trường hợp này, báo cáo lãi lỗ riêng sẽ được đặt trước báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, bắt đầu bằng lãi lỗ.


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

– Phân loại tiền lãi cho vay đã trả vào dòng tiền hoạt động kinh doanh và tiền lãi hoặc cổ tức, lợi nhuận nhận được vào dòng tiền từ hoạt động đầu tư, cổ tức và lợi nhuận đã trả vào dòng tiền từ hoạt động tài chính.

– Cho phép phân loại dòng tiền theo cổ tức và tiền lãi theo hai cách:
(1) Cổ tức và tiền lãi được trả hoặc nhận vào dòng tiền hoạt động;
(2) Cổ tức hoặc tiền lãi được trả vào dòng tiền của hoạt động tài chính, cổ tức hoặc tiền lãi nhận được vào dòng tiền của hoạt động đầu tư.


Tuyên bô vê thay đổi sự công băng.

Được trình bày dưới dạng một phần trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Được trình bày thành một báo cáo riêng, cung cấp thông tin về sự thay đổi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, phản ánh sự tăng giảm giá trị tài sản thuần trong kỳ.


Mục đích của Báo cáo tài chính.

– Trình bày trong VAS 21.
Mục đích của báo cáo tài chính là cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của đại đa số người sử dụng báo cáo tài chính. các quyết định kinh tế.

– Theo quy định trong IFRS.
– Mục đích của Báo cáo tài chính là cung cấp thông tin tài chính hữu ích về doanh nghiệp cho người sử dụng, chủ yếu là các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng, người cho vay và các chủ nợ khác, trong việc lập báo cáo tài chính. quyết định việc cung cấp các nguồn lực cho doanh nghiệp.


Ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính.

– Không đề cập cụ thể phương pháp định giá. Việc ghi nhận chủ yếu dựa trên nguyên giá.
– Chưa ban hành chuẩn mực đo lường giá trị hợp lý.
– Quy định các mục tối thiểu cho các báo cáo trong chuẩn nhưng quy định cụ thể, chi tiết trong tài liệu hướng dẫn của chuẩn.

– IFRS đưa ra một số phương pháp định giá có thể sử dụng bao gồm: giá gốc; giá hiện hành; Giá trị có thể thực hiện được; hiện giá.
– Ban hành IFRS 13 – Đo lường giá trị hợp lý.
– Xác định các mục tối thiểu cho các báo cáo.


Vốn và bảo toàn vốn.

Không đề cập đến vấn đề này.

Khái niệm bảo toàn vốn là cầu nối giữa khái niệm vốn và khái niệm lợi nhuận vì nó chỉ điểm xuất phát của việc xác định lợi nhuận.


Tiền mặt và các khoản phải thu.

Không có đề cập đến chiết khấu khi trình bày các khoản phải thu trên bảng sao kê.

Các khoản phải thu cần tính đến các khoản giảm trừ, chiết khấu cho khách hàng.


Hàng tồn kho.

Chuẩn mực kế toán cho hoạt động nông nghiệp chưa được ban hành.

Sản phẩm được thu hoạch từ tài sản sinh học theo IAS 41-Nông nghiệp được ghi nhận theo giá trị hợp lý trừ chi phí bán ước tính tại thời điểm thu hoạch.


Tài sản cố định hữu hình.

– Được trình bày theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế; có thể được đánh giá lại trong một số trường hợp đặc biệt.


– Chưa có đề cập và hướng dẫn chính thức về việc suy giảm giá trị tài sản đối với TSCĐ hữu hình.

– Được trình bày theo giá gốc trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế hoặc giá trị đánh giá lại.
– Khi giá trị có thể thu hồi giảm xuống dưới giá trị còn lại thì điều chỉnh giảm giá trị còn lại về mức có thể thu hồi.


Tài sản cố định vô hình.

Được trình bày theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế; Không đề cập đến việc đánh giá lại tài sản vô hình.

Được trình bày theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế và hao mòn tài sản lũy kế, hoặc giá trị đánh giá lại.


Các khoản đầu tư chứng khoán, đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh.

– Đề cập chưa đầy đủ trong thông tư: 210/2009/TTBTC.
-Trái phiếu chuyển đổi: Chưa ban hành tiêu chuẩn, chưa đề cập đầy đủ trong Thông tư 210/2009/TTBTC.

– Nằm trong khái niệm Tài sản tài chính, được phân loại thành: tài sản tài chính theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo lãi lỗ; tài sản tài chính sẵn sàng để bán; các khoản cho vay và phải thu; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
– Quy định kế toán tại IAS 39: Công cụ tài chính: Ghi nhận và Đánh giá.


Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận hoạt động ròng bao gồm cả lợi nhuận và chi phí tài chính.

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh là lãi lỗ từ các hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, không bao gồm thu nhập và chi phí tài chính (chi phí lãi vay).


Thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Thu nhập được sử dụng để tính EPS bao gồm tiền lãi không dành cho các cổ đông phổ thông.

Các khoản thưởng này sẽ được tính vào chi phí được trừ vào tiền lãi để tính EPS.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765