7 nguyên tắc kế toán quan trọng nhất bạn cần biết

Nguyên tắc kế toán do luật kế toán ban hành phục vụ cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ nhằm tạo điều kiện ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính trên cơ sở chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Điều này giúp kiểm toán viên dễ dàng hơn trong việc đưa ra lời khuyên hợp lý và phù hợp cho báo cáo tài chính. Người sử dụng hiểu và đánh giá chính xác các thông tin của báo cáo tài chính. Dù bạn là doanh nghiệp hay công ty dịch vụ kế toán những nguyên tắc này phải được tuân theo.

Nguyên tắc kế toán là gì?

Nguyên tắc kế toán linh hoạt, được thay đổi và hoàn thiện theo sự phát triển chung của nền kinh tế. Nguyên tắc kế toán và mọi quy định được chuẩn hóa thành chuẩn mực; ước của các tổ chức, doanh nghiệp. Chúng được áp dụng trong quá trình thực hiện các công việc kế toán và lập báo cáo tài chính.


7 nguyên lý kế toán cơ bản quan trọng nhất cần biết

Nguyên tắc cơ sở dồn tích

Nội dung nguyên tắc cơ sở dồn tích điều chỉnh các nghiệp vụ kế toán; tài chính của doanh nghiệp có liên quan đến tài sản; công nợ phải trả; nguồn vốn chủ sở hữu; doanh thu, chi phí… đều phải được ghi sổ kế toán tại thời điểm phát sinh; không căn cứ vào thời gian thực tế nhận và trả hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở dồn tích luôn cho chúng ta thấy tình hình tài chính trong quá khứ; hiện tại và tương lai của doanh nghiệp đó. Qua nguyên tắc này ta có thể hiểu mọi giao dịch kinh tế của bất kỳ doanh nghiệp nào đều phải được ghi chép vào sổ sách kế toán ngay tại thời điểm phát sinh giao dịch, không căn cứ vào thu chi thực tế.

Nguyên tắc hoạt động liên tục

Nội dung của nguyên tắc này yêu cầu báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định rằng doanh nghiệp đang hoạt động và sẽ tiếp tục trong một tương lai có thể dự đoán trước. Nếu thực tế khác với giả định thì báo cáo phải được lập trên cơ sở khác và đưa ra giải trình trên cơ sở mới để lập báo cáo tài chính. Căn cứ vào nguyên tắc này, đòi hỏi kế toán không được trích lập quá số dự phòng và phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc. Yêu cầu đối với các khoản dự phòng này không được đánh giá cao hơn giá trị của tài sản và thu nhập không được thấp hơn số tiền phải trả và chi phí. Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế. Chi phí được ghi nhận khi có khả năng phát sinh chi phí đó.

Nguyên tắc giá gốc

Tất cả tài sản của doanh nghiệp phải được ghi nhận theo giá gốc (giá mà doanh nghiệp phải trả để có được tài sản). Chi phí được tính dựa trên số tiền hoặc số tiền tương đương đã trả; phải trả hoặc theo giá trị hợp lý của tài sản được xác định tại thời điểm tài sản được ghi nhận. Nguyên giá tài sản này không được kế toán tùy ý điều chỉnh; trừ trường hợp pháp luật kế toán hoặc chuẩn mực kế toán có quy định cụ thể khác.

khái niệm phù hợp

Nguyên tắc này nhắc nhở người dùng rằng phải có sự phù hợp giữa ghi nhận doanh thu và chi phí. Khi một khoản doanh thu được ghi nhận thì phải có một khoản chi phí tương ứng. Chi phí tương ứng với doanh thu bao gồm chi phí của kỳ trước hoặc chi phí liên quan đến doanh thu của kỳ đó. Việc ghi nhận các khoản chi phí hợp lý tương ứng với doanh thu trong kỳ phát sinh sẽ giúp doanh nghiệp phân tích, tính toán chính xác thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp; Đây là căn cứ để tính thuế TNDN phải nộp cho nhà nước.

Nguyên tắc nhất quán

Cần có sự thống nhất trong một kỳ kế toán giữa các chính sách và phương pháp kế toán mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng. Nếu có sự thay đổi về chính sách và phương pháp kế toán thì phải bổ sung vào phần thuyết minh báo cáo, giải thích rõ lý do và ảnh hưởng của việc thay đổi đó.

Khái niệm thận trọng

Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi phải luôn luôn phán đoán; phải được xem xét cẩn thận và phải lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không có gì chắc chắn. Hãy cẩn thận để không cung cấp quá nhiều; không nên đánh giá quá cao giá trị của tài sản và thu nhập; không thấp hơn giá trị các khoản phải trả và chi phí. Chỉ khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế thì doanh thu và thu nhập mới được ghi nhận. Tương tự như việc ghi nhận chi phí phải có bằng chứng về khả năng phát sinh.

khái niệm trọng yếu

Tính trọng yếu đề cập đến thực tế là thông tin phụ thuộc vào quy mô và bản chất của thông tin hoặc các lỗi trong các trường hợp cụ thể. Việc cung cấp thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác có thể làm sai lệch thông tin báo cáo tài chính. Tính trọng yếu của thông tin cần được xem xét cả về mặt định lượng và định tính.

7 nguyên tắc kế toán quan trọng nhất bạn cần biết trong luật kế toán. Nếu cần tư vấn, liên hệ hotline 1900636419 để được hỗ trợ. Truy cập Fanpage Học Viện Kế Toán để có thêm nhiều thông tin hữu ích về tài chính kế toán!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765