Công việc kế toán cần làm trong Quý 1/2015

1. Nhập dữ liệu phát sinh đến 31/3/2015, cân đối chi phí, doanh thu, tạm tính thu nhập chịu thuế quý 1. Tự nộp tiền tạm nộp Thuế TNDN (không phải nộp tờ khai).

Đối với Công ty Xây dựng và tư vấn thiết kế: Kiểm tra việc hoàn chứng từ của các tổ đội, đôn đốc các khoản tạm ứng hoàn ứng. Các hợp đồng thực hiện trong quý.

2. Các DN chuyển số dư đầu kỳ các tài khoản 142 sang 242, TK 311 sang 341 (các Tk khác theo TT200 |DN nhỏ và vừa không áp dụng nhưng vẫn phải thêm vào danh mục tài khoản).

3. Đối với các hóa đơn đầu vào chưa lấy được do chưa thanh toán, cố gắng chuyển tiền thuế cho họ để nộp thuế và xin bản phô tô hóa đơn (bản gốc lấy sau) để hạch toán vào chi phí.
Kê khai thuế GTGT (han nộp 20/4/2015 nếu theo tháng). 30/4 (theo quý)
4. Kê khai thuế thu nhập cá nhân (30/4/2015). Báo cáo SD hóa đơn (30/4)
5. Nộp các báo cáo thông kê theo mẫu cơ quan thông kê yêu cầu (15/4)
6. Lưu ý năm 2015 không hạn chế chi phí quảng cáo tiếp thị, khánh tiết. tuy nhiên bộ chứng từ phải hợp lệ và phục vụ cho XSKD của công ty.
7. Nên mở TK 8118 để hạch toán chi phí không được trừ và thay đổi bút toán kết chuyển tự động 8111 sang 911 và 81118 sang 421.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn