Lịch nộp báo cáo  thuế năm 2015 mới nhất

Chuẩn bị phải nộp báo cáo thuế năm 2015 các bạn cần biết lịch nộp cụ thể các loại báo cáo thuế năm 2015

  

Tháng

Thời hạn nộp

Dành cho DN

Nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN

Nộp Thuế GTGT theoTháng

1

20/1/2015

Tờ khai Thuế TNCN

T12/2014(nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT

T12 /2014

30/1/2015

Tờ khai Thuế GTGT

Quý IV/2014

Tờ khai Thuế TNCN Quý

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2014

2

20/2/2015

Tờ khai Thuế TNCN

T1/2015 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T1/5

Tờ khai Thuế TNCN

T1/2015 (nếu có)

3

20/3/2015

Tờ khai Thuế TNCN

T2/2015 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T2/2015

Tờ khai Thuế TNCN

30/3/2015

Quyết toán Thuế TNDN

năm 2014

Quyết toán Thuế TNDN

năm 2014

Quyết toán Thuế TNCN

năm 2014

Quyết toán Thuế TNCN

năm 2014

Báo Cáo Tài Chính năm 2014

Báo Cáo Tài Chính năm 2014

4

20/4/2015

Tờ khai Thuế TNCN

T3/2015 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT

T3/2015

Tờ khai Thuế TNCN

T3/2015 (nếu có)

30/4/2015

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2015

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2015

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2015 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2015

5

20/5/2015

Tờ khai Thuế TNCN T4/2015 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T4/2015

Tờ khai Thuế TNCN T4/2015 (nếu có)

6

20/6/2015

Tờ khai Thuế TNCN T5/2015 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T5/2015

Tờ khai Thuế TNCN T5/2015 (nếu có)

7

20/7/2015

Tờ khai Thuế TNCN T6/2015 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T6/2015

Tờ khai Thuế TNCN T6/2015 (nếu có)

30/7/2015

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2014

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2014

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2014 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2014

8

20/8/2015

Tờ khai Thuế TNCN T7/2015 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T7/2015

Tờ khai Thuế TNCN T7/2015 (nếu có)

9

20/9/2015

Tờ khai Thuế TNCN T8/2015 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T8/2015

Tờ khai Thuế TNCN T8/2015 (nếu có)

10

20/10/2015

Tờ khai Thuế TNCN T9/2015 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T6/2015

Tờ khai Thuế TNCN T9/2015 (nếu có)

30/10/2015

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2015

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2015

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2015 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2015

11

20/11/2015

Tờ khai Thuế TNCN T10/2015 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T10/2015

Tờ khai Thuế TNCN T10/2015 (nếu có)

12

20/11/2015

Tờ khai Thuế TNCN T11/2015 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T11/2015

Tờ khai Thuế TNCN T11/2015 (nếu có)

Nhận làm dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm  giá rẻ chuyên nghiệp
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn