Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế GTGT

NNT nộp hồ sơ khai thuế tại các địa điểm theo quy định như sau:

5.1. Nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

5.2. Trường hợp NNT có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh cùng nơi NNT có trụ sở chính:

- Nếu đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc.

- Nếu đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì NNT thực hiện khai thuế GTGT chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị hạch toán phụ thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán HHDV và xác định được số thuế GTGT đầu vào, đầu ra một cách chính xác thì có thể được kê khai nộp thuế riêng. Để được kê khai nộp thuế riêng đơn vị phải đăng ký với cơ quan thuế.

5.3. Trường hợp NNT có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi NNT có trụ sở chính:

- Đơn vị trực thuộc trực tiếp nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc.

- Nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của NNT.

5.4. Trường hợp NNT có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi NNT có trụ sở chính (sau đây gọi chung là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì NNT phải nộp hồ sơ khai thuế cho chi cục thuế quản lý tại địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt vãng lai đó.

Ví dụ:

Công ty TNHH Hà Thành là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, công ty có trụ sở chính tại Hà Nội.

Năm 2007 Công ty có ký hợp đồng với Công ty du lịch Viễn Đông để xây một khách sạn tại thị xã Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.

Công ty TNHH Hà Thành không có đơn vị trực thuộc tại Quảng Ninh, như vậy hồ sơ khai thuế phát sinh trong quá trình xây dựng khách sạn tại Cẩm Phả sẽ được nộp cho Chi cục Thuế thị xã Cẩm Phả.

5.5. Trường hợp NNT có công trình xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh liên quan đến nhiều địa phương như: xây dựng đường giao thông, đường dây tải điện... không xác định được doanh thu của công trình ở từng địa phương cấp huyện thì NNT khai thuế GTGT của doanh thu xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh chung với hồ sơ khai thuế GTGT tại trụ sở chính của NNT.

5.6. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT của hoạt động kinh doanh vận tải với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

5.7. Trường hợp NNT kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hoạt động trên  địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì NNT phải nộp thuế GTGT tại địa phương nơi có trụ sở chính và địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

- Cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi xuất bán thành phẩm hoặc sản phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hoá đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

- Trường hợp cơ sở sản xuất phụ thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì NNT tại trụ sở chính phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất. Số thuế GTGT NNT đã nộp cho cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của NNT tại địa pưhưong nơi đóng trụ sở chính.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn