Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định như sau

a) Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình:

   - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản

   - Nguyên giá tài  sản phải được xác định một cách đáng tin cậy. Nguyên giá trên 1.000.000đ

   - Thời gian sử dụng ước tính trên một năm

   - Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành

b) Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình:

   - Tính có thể xác định được: Tức tài sản cố định vô hình phải được xác định một cách riêng biệt để có thể đem cho thuê, bán một cách độc lập

   - Khả năng kiểm soát : Doanh nghiệp có khả năng kiểm soát tài sản, kiểm soát lợi ích thu được, gánh chịu rủi ro liên quan đến tài sản

   - Lợi ích kinh tế tương lai: Doanh nghiệp phải thu được lợi ích từ tài sản đó trong tương lai

   - Tiêu chuẩn giá trị, thời gian sử dụng của TSCĐ vô hình cũng giống tài sản cố định hữu hình

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn