Hạch toán công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

            1.  Đặc điểm

            -  Công cụ dụng cụ là tư liệu sản xuất không đủ tiêu chuẩn để xếp vào TSCĐ nhưng lại  giống nhau về tài sản đó là tham gia vào nhiều ky sản xuất

            Chọn phương pháp và tiêu thức cho phù hợp với từng lần phân bổ và theo các phương pháp sau:

            *Phương pháp phân bổ một lần: Theo phương pháp này khi xuất dùng, kế toán phân bổ toàn bộ giá trị vào chi phí sản xuất kinh doanh. Áp dụng phương pháp này trong trường hợp giá trị công cụ dụng cụ rất nhỏ và thời gian sử dụng rất ngắn.

            *Phương pháp phân bổ 50% dưới 40%, 30% (Khi phân bổ dưới 1 năm)

            Theo phương pháp này, khi xuất dùng công cụ dụng cụ kế toán phải tiến hành phân bổ theo tỷ lệ phần trăm giá trị vào chi phi của kỳ xuất dùng.

                                    Nợ TK 153

                                    Nợ TK 1331

                                         Có TK 111, 112, 331

            *Phương pháp phân bổ nhiều lần (Phương pháp phân bổ dài hạn)

            Trường hợp này công cụ dụng cụ có giá trị lớn. Nếu áp dụng phân bổ một lần thì sẽ làm cho chi phí kinh doanh đột biến tăng lên, vì vậy phải tiến hành phân bổ thành nhiều lần

                                    Nợ TK 154, 642

                                         Có TK 242

 

 

            Bài tập 1:

            *Hàng bán bị trả lại:

            -  Người mua hạch toán:

                        Nợ TK 156

                        Nợ TK 1331

                            Có TK 111, 112, 331

            -  Người bán hạch toán:

            a)         Nợ TK 111, 112, 331

                             Có TK 511

                             Có TK 3331

            b)        Nợ TK 632

                             Có TK 156

            *Hai bên tiến hành lập biên bản để làm căn cứ  cho bên mua xuất trả lại hoá đơn cho bên bán, mỗi bên giữ một bản kẹp vào chứng từ. Trường hợp nếu bên mua mà không có hoá đơn thì bên mua phải trả lại hoá đơn gốc cho bên bán, để bên bán làm

            -  Về mặt giá trị công cụ dụng cụ cũng bị hao mòn dần trong quá trình sử dụng, khi phân bổ thì kế toán phải sử dụng các phương pháp phân bổ sao cho vừa giản đơn vừa được tính chính xác của những thông tin ở mức có thể tin cậy được.

                        Công cụ dụng cụ: Giá trị dưới 10tr, thời gian sử dụng ngắn, khi phân bổ thì phải căn cứ vào quyết định của giám đốc, kế toán viết phiếu xuất kho

                        Nợ TK 142 (dùng dưới 1 năm)

                        Nợ TK 242 (dùng trên 1 năm)

                             Có TK 153

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn