Xác định thời gian sử dụng tài sản cố định như thế nào
Để trích khâu hao tài sản cố định được bạn cần xác định thời gian sử dụng tài sản cố định như  thế nào ?
  • Đối với TSCĐ vô hình:
Doanh  nghiệp tự xác định thời gian sử dụng tài sản cố định vô hình trên cơ sở  ước tính thời gian mà TSCĐ vô hình đó có đem lại lợi ích kinh tế, nhưng  tối đa không quá 20 năm. Riêng thời gian sử dụng của quyền sử dụng đất  có thời hạn là thời hạn được phép sử dụng đất theo quy định.
 
  • Đối với TSCĐ hữu hình
   -  TSCĐ tăng còn mới : DN căn cứ vào khung thời gian do Nhà nước quy định  (TT203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của BTC) không thấp hơn thời gian sử dụng tối  thiểu và không vượt quá thời gian sử dụng tối đa. Nếu DN muốn xác định  khác với khung thời gian của Nhà nước thì phải có giải trình rõ lý do và  được Bộ Tài chính xem xét quyết định.
   - Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian sử dụng còn lại của tài sản cố định được xác định như sau:
Thời  gian sd còn lại của tscđ = (Giá trị hợp lý của tscđ/Giá bán của tscđ  mới cùng loại) X Thời gian sử dụng của tscđ mới cùng loại dn đã xđ
Trong đó:
Giá  trị hợp lý của tài sản cố định là giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong  trường hợp mua bán, trao đổi), giá trị còn lại của tài sản cố định  (trong trường hợp được cấp, được điều chuyển), giá trị theo đánh giá của  Hội đồng giao nhận (trong trường hợp được cho, biếu tặng, nhận vốn góp)
Ví  dụ : DN mua 1 máy phát điện từ người bán đã sử dụng 2 năm giá mua là 15  tr, cùng loại máy này nếu mua mới trên thị trường thì phải mất 20 tr.  Với loại máy phát điện cùng loại đã được DN xác định thời gian sử dụng  theo khung quy định là 8 năm.
Vậy thời gian sd còn lại của máy phát điện mới sẽ là: (15tr/20tr)*8 năm = 6 (năm)
Mức khấu hao hàng năm được trích là: 15tr/6năm = 2.5 (triệu)

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn