Hàm choose trong excel là hàm trả về một giá trị từ danh sách các đối số, đôi khi nó cũng được áp dụng trong công việc kế toán excel giúp kế toán lọc các ký tự một cách hiệu quả

Nôm na cho dễ hiểu về cách sử dụng hàm choose trong excel như sau

 Làm thế nào từ ngày tháng năm có thể xác định được thứ trong tuần không ?
Từ ngày tháng năm trong Excel để xác định thứ trong tuần bạn sử dụng hàm WEEKDAY và ngày trong tuần được hiển thị bằng con số . Nếu bạn muốn xác định theo kiểu từ Thứ hai cho tới Chủ nhật thì bạn làm như sau
Ô A1 là ngày . Ví dụ 17/10/2014
Ô B1 sẽ xác định theo công thức như sau
=CHOOSE(WEEKDAY(A1),"Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy")

Chức năng sử dụng hàm choose trong excel:

Hàm Choose sử dụng index_num để trả về một giá trị từ danh sách các đối số.

Công thức của hàm Choose trong Excel

CHOOSE(index_num, value1,[value2],…)

Chú thích:

    Index_num: Vị trí của giá trị trả về (Xác định chọn đối số giá trị nào. Index_num phải là số từ 1 đến 254 hoặc công thức hay tham chiếu đến ô chứa số từ 1 đến 254.Value1, value2, …     Value 1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. Các đối số giá trị từ 1 đến 254 mà từ đó CHOOSE chọn giá trị hay hành động để thực hiện dựa trên index_num. Các đối số có thể là số, tham chiếu ô, tên xác định, công thức, hàm hay văn bản.

        Nếu index_num là 1, hàm CHOOSE trả về value1; nếu nó là 2, hàm CHOOSE trả về value2; v.v..

        Nếu index_num nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số của giá trị cuối cùng trong danh sách, hàm CHOOSE trả về giá trị lỗi #VALUE! .

        Nếu index_num là phân số, nó bị cắt cụt đến số nguyên thấp nhất trước khi được dùng.

Ví dụ cụ thể mà chúng tôi muốn hướng dẫn cách sử dụng hàm choose trong excel cho các bạn:

CHOOSE(1, “khoa hoc ke toan excel”,300,2014) = khoa hoc ke toan excel

index_num : 1

Value1: “khoa hoc ke toan excel”; Value2: 300; Value3: 2013

Hàm Choose sẽ lựa chọn giá trị có index_num = 1. Như vậy giá trị có vị trí 1 trong ví dụ này chính là chuỗi “khoa hoc ke toan excel

Tương tự ta có:

CHOOSE(2, “khoa hoc ke toan excel,300,2014) =300

CHOOSE(3, “khoa hoc ke toan excel”,300,2014) =2014

 

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn