Hướng dẫn cách sử dụng hàm Sum trong excel kế toán

Kế Toán Hà Nội xin được mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SUM trong Microsoft Excel.

hàm sum trong excel kế toán

Mô tả: Hàm SUM thêm tất cả các số mà bạn quy định như đối số. Mỗi đối số có thể là một phạm vi, tham chiếu ô, mảng, hằng số, công thức, hay kết quả từ hàm khác. Ví dụ, SUM(A1:A5) thêm toàn bộ số được chứa trong các ô từ A1 đến A5. Thêm ví dụ khác, SUM(A1, A3, A5) thêm số được chứa trong các ô A1, A3 và A5.

Cú pháp: SUM(number1,[number2],...)'

Number1: Bắt buộc. Đối số đầu tiên mà bạn muốn thêm.

Number2, ...    Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 mà bạn muốn thêm.

Chú thích:

    Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc văn bản trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

    Nếu bất kỳ đối số nào là giá trị lỗi, hoặc bất kỳ đối số nào là văn bản mà không thể diễn dịch thành số được, Excel sẽ hiển thị một lỗi.

Ví dụ: Dùng hàm sum tính tổng số phát sinh Nợ - Có trong sổ NKC

Công thức: Tổng số Phát sinh Nợ bằng:

G250 = SUM(G14:G249)

Trong đó: G14:G249 Miền tính tổng, Hàm sum sẽ tính tổng tất cả số được chứa trong các ô từ G14 đến G249.

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn