Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 theo quy định mới nhất áp dụng từ 1/7/2013 theo thông tư 156 mới nhất. Việc các cá nhân phải đóng thuế TNCN là nghĩa vụ phải nộp và trách nhiệm với xã hội. Chính vì thế Trung tâm đào tạo kế toán hà nội sẽ hướng dẫn các bạn các bước cơ bản để tính thuế thu nhập cá nhân theo các bước và các phương pháp cụ thể dưới đây

cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2014

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất

Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế TNCN

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 5%

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển chứng khoán

+ Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%

+ Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoản từng lần

Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng * Thuế suất 0,1%

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng: áp dụng theo biểu thuế toàn phần là 10%.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế* Thuế suất 10%

Biểu thuế suất để tính thuế thu nhập cá nhân 2014

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế TNCN/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất(%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216 

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

 

 Công thức rút gọn về tính thuế TNCN 2014

 

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

Thuế suất

Tính số thuế TNCN phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT 

5% TNTT

2

Trên 5 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT - 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT - 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT - 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT - 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT - 9,85 trđ

 

Ví dụ cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014

Bà Giang Nhung có thu nhập từ tiền lương tiền công trong tháng 2/2014 là 60 triệu đồng và bà phải nộp các khoản bảo hiểm như sau:
-  7% bảo hiểm xã hội
-  1,5 % bảo hiểm ý tế
Ngoài ra:
-  Bà nuôi 2 con 1 trai và 1 gái đều dưới 18 tuổi
-  Trong tháng 2 này bà không đóng góp bất kỳ khoản nào liên quan đến từ thiện, nhân đạo…

Cách tính thuế thu nhập cá nhân của bà Nhung trong tháng 1/2014 như sau

Thu nhập chịu thuế của bà Nhung là: 60 triệu đồng
- Các khoản giảm trừ của bà
+ Giảm trừ bản thân: 9 triệu
+ Giảm trừ gia cảnh cho 2 con của bà: 3,6 triệu x 2 = 7,2 triệu
+ Bảo hiểm xã hội, BHYT: 60 triệu x ( 7% + 1,5%) = 5,1 triệu
Tổng cộng các khoản giảm trừ cho bà Nhung= 9 triệu + 7,2 triệu+ 5,1 triệu = 21,3 triệu đồng
Từ đó ta suy ra được thu nhập tính thuế của bà Nhung= 60 triệu – 21,3 = 38,7 triệu đồng
Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tháng 1/2014 tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:
Theo đó thì bà Nhung có mức thuế suất ở bậc 5 là vì thu nhập tính thuế là 38,7 triệu đồng năm trong khoảng Trên 32 đến 52 triệu đồng dự trên biểu thuế lũy tiến

Vậy số thuế thu nhập cá nhân mà bà Nhung phải nộp trong tháng 2/2014

Thuế TNCN phải nộp = (5 triệu x 5%) + ( (10 triệu  - 5 triệu) x 10%) +( (18 triệu đồng - 10 triệu đồng) × 15%) + ((32 triệu đồng – 18 triệu) x 20%) + ((38,7 triệu – 32 triệu) x 25% = 0,25 triệu + 0,5 triệu + 1,2 triệu + 2,8 triệu + 1,675 = 6,425 triệu đồng

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn