Quy định thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2013 áp dụng từ ngày 19 tháng 6 năm 2013

thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

 “Điều 10. Thuế sut

1. Thuế suất thuế thu nhp doanh nghip là 22%, trừ trưng hp quy định tại khon 2, khon 3 Điều này và đối tưng được ưu đãi v thuế sut quy định tại Điều 13 của Lut y.

Nhng trưng hp thuc din áp dng thuế sut 22% quy đnh tại khon này chuyển sang áp dng thuế sut 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Doanh nghip có tng doanh thu năm không quá hai mươi t đồng áp dụng thuế suất 20%.

Doanh thu làm căn cứ xác đnh doanh nghip thuc đi tưng được áp dụng thuế suất 20% tại khoản này doanh thu ca năm trước liền kề.

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghip đi vi hoạt động tìm kiếm, thăm , khai thác du, khí và tài nguyên quý hiếm khác ti Việt Nam t 32% đến 50% phù hp với từng dự án, từng skinh doanh.

Chính ph quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành Điều này.

7. Điều 13 được sa đi, b sung như sau:

 “Điều 13. Ưu đãi v thuế sut

1. Áp dng thuế sut 10% trong thi gian mười lăm năm đi vi:

a) Thu nhp ca doanh nghip t thc hiện d án đầu tư mới tại đa bàn có điu kin kinh tế - xã hi đc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

b) Thu nhập ca doanh nghip t thc hiện d án đu tư mi, bao gm: nghiên cu khoa hc và phát triển công nghệ; ứng dụng công ngh cao thuc danh mc ng ngh cao được ưu tiên đu tư phát trin theo quy định ca Lut công ngh cao; ươm tạo công ngh cao, ươm tạo doanh nghip công ngh cao; đu tư mạo hiểm cho phát trin công ngh cao thuc danh mc công ngh cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy đnh ca Luật công ngh cao; đu tư xây dựng -

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn