Hướng dẫn cách ghi phiếu xuất kho theo mẫu có sẵn 

Trung tâm kế toán hà nội xin được hướng dẫn cách ghi phiếu xuất kho như sau:

 Góc bên trái của Phiếu xuất kho phải ghi rõ tên của đơn vị ( hoặc đóng dấu đơn vị),  bộ phận xuất kho, Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.

     Khi lập phiếu xuất kho phỉa ghi rõ: Họ tên người nhận hàng, tên đơn vị ( bộ phận ), số và ngày, tháng, năm lập phiếu; lý do xuất kho và tên kho xuất vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.

-         Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.

-         Cột 1: Ghi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu xuất kho của người ( bộ phận ) sử dụng

-         Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho ( số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu )

-         Cột 3,4: Kế toán ghi đơn giá (tuỳ theo quy định hạch toán của doanh nghiệp) và tính thành tiền của từng loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho ( cột 4 = Cột 2 x cột 3 ).

Dòng cộng: Ghi tổng số tiền của số vật tư, công dụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế đã xuất.

    Dòng “ Tổng số tiền viết bằng chữ “: Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên Phiếu xuất kho.

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

 

Mẫu số: 02 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày....tháng....năm......

Số.............................

Nợ..........................

Có...........................

 

 

 

- Họ và tên người nhận hàng: ......................................Địa chỉ (bộ phận).........................

- Lý do xuất kho: ........................................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ..........................................Địa điểm: ......................................

 

 

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã 
số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu 
cầu

Thực 
xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

- Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ...................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo: ........................................................................................

                                                                                                                                          Ngày....tháng....năm....

 

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

 

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

 

Thủ kho

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc 
(Ký, họ tên)

Chú ý:

            - Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu
            - Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán để kế toán ghi vào cột 3,4 và ghi vào sổ kế toán.
            - Liên 3: Người nhận vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá giữ để dõi ở bộ phận sử dụng.
Địa chỉ học kế toán trên sổ sách chứng từ thực tế xem thêm tại >> Lớp học kế toán tổng hợp

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn