Hướng dẫn lập báo cáo thuế TNDN
 
Lập tờ khai thuế TNDN quý
 
Cách lập tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01A/TNDN ( áp dụng đối với người nộp thuế kê khai thuế TNDN theo thu nhập chịu thuế thực tế phát sinh) :
 
Chỉ tiêu [01] – Ghi rõ kỳ tính thuế trong năm (thí dụ : Quý 3 năm 2007).
Chỉ tiêu [02] đến chỉ tiêu [09] – các chỉ tiêu định danh : Ghi chính xác tên, mã số thuế , địa chỉ văn phòng trụ sở, số điện thoại, số fax, địa chỉ email của người nộp thuế như đã đăng ký trong tờ khai đăng ký thuế, không sử dụng tên viết tắt hay tên thương mại.
Chỉ tiêu [10] – Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ : là tổng doanh thu thực tế phát sinh chưa có thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra 3 tháng trong kỳ tính thuế, bao gồm: doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác ghi nhận trên sổ sách kế toán của người nộp thuế
Chỉ tiêu [11] – Chi phí thực tế phát sinh : là toàn bộ các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế. Chỉ tiêu này bao gồm: Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; Chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác ghi nhận trên sổ sách kế toán của người nộp thuế
Chỉ tiêu [12] – Lợi nhuận thực tế phát sinh trong kỳ :  [12] = [10] – [11] .
Chỉ tiêu [13] : Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế, chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các điều chỉnh về doanh thu hoặc chi phí được ghi nhận theo chế độ kế toán, nhưng không phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN, làm tăng tổng lợi nhuận phát sinh của người nộp thuế , ví dụ như: chi phí khấu hao TSCĐ không đúng quy định, Chi phí lãi tiền vay vượt mức khống chế theo quy định, chi phí không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định, các khoản thuế bị truy thu và tiền phạt về vi phạm hành chính đã tính vào chi phí, chi phí không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế TNDN …
Chỉ tiêu [14] : Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế phản ánh tổng số tiền của tất cả các khoản điều chỉnh dẫn đến giảm lợi nhuận phát sinh trong kỳ tính thuế như: lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế TNDN, giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế quý trước, chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng …
Chỉ tiêu [15] : Số lỗ được chuyển vào kỳ này theo quy định của Luật Thuế TNDN, bao gồm số lỗ của các năm trước đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vào năm nay và số lỗ của các quý trước trong năm .
Chỉ tiêu [16] : Thu nhập chịu thuế  [16] = [12] + [13] – [14] – [15]
Chỉ tiêu [17] : thuế suất phổ thông 28%
Chỉ tiêu [18] : DN tự xác định các điều kiện, mức độ ưu đãi để xác định số thuế TNDN được miễn, giảm bao gồm cả ưu đãi về thuế suất và ưu đãi về miễn, giảm thuế TNDN .
Chỉ tiêu [19]: Thuế TNDN phải nộp trong kỳ  [19] = [16] x [17] – [18]
Hoàn thiện tờ khai quyết toán thuế TNDN – Mẫu 03/TNDN
 
Để hoàn thiện tơ khai quyết toán thuế TNDN, bạn cần :
 
Xác định lợi nhuận (lỗ) theo Báo cáo tài chính:
Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN:
Xác định thuế TNDN phải nộp của hoạt động SXKD:
Thuế TNDN phải nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS:
Thuế TNDN phải nộp và khai số thuế phân bổ, khai giao dịch liên kết

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn