Nguyên tắc xác định nguyên giá tài sản cố định

 

Tuỳ theo tình hình của từng doanh nghiệp mà hình thành nên tài sản để xác định nguyên giá của tài sản đó.

Vê nguyên tắc chung, nguyên giá tài sản bao gồm:

Giá mua tài sản + thuế nhập khẩu, TTĐB + các khoản chi phí có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, trước bạ, chi phí sửa chữa lớn, tân trang - đi các khoản giảm giá khi mua.

-   Tài sản vô hình: Là toàn bộ chi phí thực tế mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản đó tính đến thời điểm đưa tài sản đó và sử dụng vào theo dự kiến.

-    Đối với tài sản thuê tài chính: Nguyên giá của bên đi thuê bằng nguyên giá của bên cho thuê.

Theo đào tạo kế toán

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn