Tải mẫu hóa đơn giá trị gia tăng do chi cục thuế phát hành ngay

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng do Chi cục thuế phát hành: (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC Ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính)

 

TÊN CỤC THUẾ:................

                                         Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN                                                 

                                                  GIÁ TRỊ GIA TĂNG                                       Ký hiệu: 01AA/11P

                                                                              Liên 1: Lưu                                                  Số:         0000001

                                                            Ngày………tháng………năm 20.....

Đơn vị bán hàng:.............................................................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................Số tài khoản....................................

Điện thoại:.......................................................................................................................

Họ tên người mua hàng...................................................................................................

Tên đơn vị........................................................................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................

Địa chỉ................................................................. ... Số tài khoản....................................

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Cộng tiền hàng:                                                                       ..............................

Thuế suất GTGT:   ...........   %  , Tiền thuế GTGT:                                                                    …………………..

                                                    Tổng cộng tiền thanh toán                                                       …………………..

Số tiền viết bằng chữ:.................................................................................................................................................

 

 

                                            

 

Người mua hàng

 

Người bán hàng

 

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

                 

(In tại Công ty in......., Mã số thuế............)

Ghi chú:  

- Liên 1: Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua                    

- Liên 3:.....

Khai giảng khóa học kế toán thuế trên chứng từ thưc tế
Hãy đến với
TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI - Đào tạo kế toán thực hành thực tế
Hotline: 0962 648 589

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn