Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân để chuẩn bị cho kỳ quyết toán

Chuẩn bị cho quyết toán thuế cá nhân bạn đang lo lắng không biết phải làm như thế nào?

Ketoanhn sẽ hướng dẫn bạn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

Trước hết bạn cần biết:

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào những người có thu nhập cao, bao gồm công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập, cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn ở Việt Nam có thu nhập và người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam.

2. Cơ sở pháp lý

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30.9.2008;

Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27.03.2009;

Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11.01.2010 Của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNCN;

Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05.02.2010 Của Bộ Tài Chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số thủ tục hành chvề thuế TNCN

Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 12/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính

Công văn 486/TCT-TNCN ngày 11/02/2011 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế năm 2010

3. Đối tượng quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập (gọi tắt là đơn vị chi trả thu nhập);

Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí, hàng tháng không phát sinh khấu trừ thuế thì tạm thời không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2010.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ, tạm nộp; hoặc cá nhân có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau;

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký với cơ quan thuế nộp thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20% tính trên thu nhập và phải quyết toán thuế trong trường hợp:

Số thuế phải nộp tính theo thuế suất 20% lớn hơn số thuế đã tạm khấu trừ theo thuế suất 0,1% trong năm.

Có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế vào năm sau

Tổ chức trả thu nhập hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chấm dứt hoạt động thì trước khi chấm dứt hoạt động phải quyết toán số thuế TNCN đã khấu trừ và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động để làm cơ sở cho người lao động thực hiện quyết toán thuế TNCN cuối năm.

4. Giảm trừ gia cảnh

Về đối tượng giảm trừ gia cảnh và các khoản được giảm trừ để xác định thu nhập tính thuế được hướng dẫn tại Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2009; Điều 2, Điều 3 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009.

Cá nhân được giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng. Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng đến Việt Nam đến tháng rời khỏi Việt Nam.

5. Hồ sơ quyết toán thuế đối với cơ quan chi trả

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú

Mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Đây là tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân.

Mẫu số 05A/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động

Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú – Mẫu số 05B/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Phụ lục miễn giảm thuế TNCN – Mẫu số 25/MGT-TNCN theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 (Nếu thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo Nghị quyết 08/2011/QH13).

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập nhận ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân thì các cá nhân phải nộp cho tổ chức các giấy tờ sau:

Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Các hoá đơn chứng từ chứng minh các khoản giảm trừ như: chứng từ đóng góp từ thiện, nhân đạo khuyến học. Chứng từ đóng góp các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định (cá nhân tự đóng)…

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú Mẫu số 06/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán cho cá nhân.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú – Mẫu số 06/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán – Mẫu số 06/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Phụ lục miễn giảm thuế TNCN – Mẫu số 25/MGT-TNCN theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 (Nếu thuộc đối tượng được giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân theo Nghị quyết 08/2011/QH13).

Cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm

Tờ khai tổng hợp thuế thu nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm – Mẫu số 02/KK-BH ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm – Mẫu số 02A/BK-BH ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số Mẫu số 02/KK-XS ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số – Mẫu số 02A/BK-XS ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

6. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

7. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

Nộp quyết toán thuế ở:

Đối với đơn vị trả thu nhập là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh. Trường hợp cơ quan thuế có thực hiện uỷ nhiệm thu thì đơn vị chi trả thu nhập nộp hồ sơ cho đơn vị được uỷ nhiệm

Cơ quan trung ương, cơ quan trực thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế.

Cơ quan thuộc, trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế.

Cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, Văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài,…nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi cơ quan đóng trụ sở chính, hoặc tổ chức được uỷ nhiệm thu.

Nhận làm dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chuyên nghiệp giá rẻ. Nếu doanh nghệp có nhu cầu liên hệ

Ms Nhung: 0988 043 053

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn