Mẫu tờ khai thuế môn bài 2013

Mẫu số: 01/MBAI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 

14/6/2007 của  Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                      
 

 TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

 

 

[01] Kỳ tính thuế: năm ........

[02] Người nộp thuế :.....................................................................................

[03] Mã số thuế: .............................................................................................

[04] Địa chỉ:  ...................................................................................................

[05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[07] Điện thoại: .....................  [08] Fax: .................. [09] Email: ..................

      * [10] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

 

 

 

CHỈ TIÊU

VỐN ĐĂNG KÝ HOẶC THU NHẬP MỘT THÁNG

BẬC

 MÔN BÀI

MỨC THUẾ

 MÔN BÀI

[11]

 

Người nộp thuế môn bài

.........................................................................................................

 

 

 

 

[12]

 

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

 (ghi rõ tên, địa chỉ)

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

 

 

 

[13]

 

Tổng số thuế môn bài phải nộp

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

      

..........................., ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                   Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Khai giảng các khóa học kê khai thuế thường xuyên trên bộ chứng từ thực tế

Liên hệ Ms Nhung : 098 8 043 053 tại trung tâm kế toán hà nội

 

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn