Thuế giá trị gia tăng đầu vào là gì ? ketoanhn xin chia sẻ với các bạn

Khái niệm thuế giá trị gia tăng đầu vào:

Là tổng số thuế ghi trên Hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo quy định của Bộ tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

- Đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho SXKD hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ. Trường hợp không thể hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào được hạch toán vào TK 133. Sau đấy cuối kỳ kế toán phải xác định theo công thức sau:

Số thuế GTGT được khấu trừ (1)

=

Doanh thu bán HH, cung cấp DV thuộc đối tượng chịu thuế GTGT

X

Tổng số thuế GTGT đầu vào

(phần không hạch toán riêng được nên đã phản ánh trên TK 133)

Tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ

 

Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ

=

Tổng số thuế GTGT đầu vào (phần không hạch toán riêng được nên đ ã phản ánh trên TK 133

-

(1)

Cuối kỳ, sau khi xác định được riêng biệt số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, thì xử lý số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào giá vốn của hàng bán ra hoặc chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Nếu số thuế GTGT không được khấu trừ có giá trị lớn thì tính vào giá vốn hàng bán ra rong kỳ tương ứng với doanh thu trong kỳ, số còn lại được tính vào giá vốn hàng bán ra của kỳ kế toán sau. Cụ thể: Khi mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ dùng đồng thời cho hoạt động SXKD thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT nhưng Doanh nghiệp không hạch toán riêng được, thì kế toán sẽ ghi:

Nợ TK 153, 153, 156, 211, 213

Nợ TK 133

Có TK 111, 112, 331

Cuối kỳ kế toán, tính và xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ, và ghi sổ:

+ Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kế toán ghi:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT đầu ra

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

+ Số thuế GTGT không được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ, vật tư có giá trị nhỏ

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

+ Số Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ của TSCĐ có giá trị nhỏ hạch toán vào các tài khoản tập hợp chi phí có liên quan đến việc sử dụng TSCĐ:

Nợ TK 623, 627, 641, 642

Có TK 133 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

+ Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ của vật tư, hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ có giá trị lớn phải phân bổ dần, kế toán ghi:

Nợ TK 142, 242

Có TK 133

Sau đấy phân bổ vào chi phí các kỳ:

Nợ TK 632, 623, 627, 641, 642,

Có TK 142, 242

Khai giảng khóa học báo cáo thuế trên chứng từ thực tế để đi làm

Liên hệ: TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Hotline: 0962 648 589

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào