Trường hợp ghi sai thuế suất thuế gtgt cần phải xử lý như thế nào ?

Tại điểm 1.10, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/1 l/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định:''Trường họp lập lại hoá đơn: những trường họp hoá đơn đã xé rời khỏi quyển, sau đó phát hiện sai phải hủy bỏ thì tổ chức, cá nhân phải lập biên bản có chữ ký xác nhận của bên mua hàng, bên bán hàng, nếu là tổ chức phải có ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức; bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hoá đơn huỷ bỏ”.

Trường hợp ghi sai thuế suất thuế gtgt :

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp ghi sai thuế suất thuế GTGT trên hoá đơn thì khi phát hiện, hai bên mua và bán phải lập biên bản có chữ ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu hai doanh nghiệp để huỷ hoá đơn cũ sai sót và xuất lại hoá đơn GTGT mới với thuế suất thuế GTGT chính xác thay thế hoá đơn cũ ghi sai thuế suất và thuế GTGT đầu ra do sai thuế suất doanh nghiệp bán phải điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng xuất hoá đơn mới thay thế hoá đơn cũ bị huỷ bỏ

Mọi thắc mắc liên hệ Trung tâm đào tạo kế toán hà nội 

Email: ketoanhn.gtn@gmail.com

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn