Vấn đề tiền thưởng có được đưa vào chi phí ? là vấn đề mà các kế toán vẫn còn đang thắc mắc

Câu hỏi: Tiền thưởng có được đưa vào chi phí không ?

ketoanhn xin Trả lời:

Tiền thưởng có được tính vào chi phí

Căn cứ vào điểm 2.5.b Điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012

Quy định về tiền thưởng được tính vào chi phí

Các khoản tiền thưởng không mang tính chất tiền lương: Bao gồm các khoản thưởng, tiền mua bảo hiểm nhân thọ, thưởng năng suất, chuyên cần, hoàn thành kế hoạch, thưởng lễ Tết, lương tháng 13 nếu được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng trong: hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, quy chế thưởng, quy chế tài chính của công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn