Phần 1: Chúng ta cùng tìm hiểu các hàm tính khấu hao trên excel: Các hàm tính khấu hao TSCĐ trên excel

Các bạn trước khi học khóa hướng dẫn làm kế toán trên excel cần biết 4 hàm cơ bản sau:
Có 4 hàm tính khấu hao cơ bản tương ứng với 2 phương pháp tính khấu hao TSCĐ là: hàm SLN (phương pháp khấu hao tuyến tính) và các hàm SYD, DB, DDB (phương pháp khấu hao nhanh).
1. Hàm SLN (Straight Line)
     - Ý nghĩa: Tính khấu hao TSCĐ với tỷ lệ khấu hao trải đều trong một khoản thời gian xác định.
     - Cú pháp: = SLN(cost, salvage, life)
     Trong đó: cost là giá trị ban đầu của TSCĐ, salvage là giá trị còn lại ước tính của tài sản sau khi đã khấu hao, life là đời hữu dụng của TSCĐ.
     - Hàm SLN tính khấu hao theo công thức:
     SLN = (cost - salvage) / life
   Ví dụ 1: Một TSCĐ đầu tư mới có nguyên giá (tính cả chi phí lắp đặt chạy thử) là 120.000.000 đồng đưa vào sử dụng năm 2000 với thời gian sử dụng dự tính là 5 năm, giá trị thải hồi ước tính là 35.000.000 đồng. Hãy tính lượng trích khấu hao cho từng năm trong suốt vòng đời của TSCĐ đó.
     Sử dụng hàm SLN tính khấu hao cho TSCĐ trong trường hợp này như sau:
các hàm tính khấu hao trên excel
     
2. Hàm SYD (Sum of Year's Digits)
     - Ý nghĩa: tính tổng khấu hao hàng năm của một TSCĐ trong một khoản thời gian xác định.
     - Cú pháp: = SYD(cost, salvage, life, per)
     Trong đó: các tham số cost, salvage, life giống với hàm SLN, per là số thứ tự năm khấu hao.
     Ví dụ 2: Với dữ liệu như ở Ví dụ 1 khi sử dụng hàm SYD để tính khấu hao TSCĐ ta làm như sau:
các hàm tính khấu hao trên excel
 
  3. Hàm DB (Declining Balance)
     - Ý nghĩa: tính khấu hao cho một tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm dần theo một mức cố định trong một khoản thời gian xác định.
     - Cú pháp: = DB(cost, salvage, life, period, month)
     Trong đó: các tham số cost, salvage, life như hàm SLN, period là kỳ khấu hao, month là số tháng trong năm đầu - Nếu bỏ qua Excel sẽ tính với month=12 tháng.
Ví dụ 3: Vẫn với dữ kiện như Ví dụ 1 nhưng TSCĐ được đưa vào sử dụng từ tháng 06/2000 (tương ứng m = 7 tháng), dùng hàm DB ta tính như sau:
các hàm tính khấu hao trên excel
 
 4. Hàm DDB (Double Declining Balance)
     - Ý nghĩa: tính khấu hao cho một TSCĐ theo phương pháp tỷ lệ giảm dần (số dư giảm gấp đôi hay một tỷ lệ giảm khác do yêu cầu quản lý có thể được lựa chọn).
     - Cú pháp: = DDB(cost, salvage, life, period, factor)
     Trong đó: các tham số cost, salvage, life, period giống với hàm DB, factor là tỷ lệ trích khấu hao - Nếu bỏ qua Excel sẽ gán là 2.
Ví dụ 4: Vẫn với dữ kiện như Ví dụ 3, tính khấu hao cho TSCĐ đó với tỷ lệ trích khấu hao r = 2. Áp dụng hàm DDB là tính như sau:
các hàm tính khấu hao trên excel

Mời bạn tham gia lớp học kế toán excel tại trung tâm kế toán hà nội chỉ với 960.000 VNĐ dạy thành thạo lập báo cáo tài chính trên excel

Hotline: 0988 043 053

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn