Bài 1: Hệ thống tài khoản sử dụng trong kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ:

Hệ thống tài khoản kế toán được chia làm các loại sau:
 
Loại 1: Tài sản lưu động
Gồm 14 Tk cấp1 và 9 Tk cấp 2 (Tiểu khoản) phản ánh toàn bộ TS hiện có của doanh nghiệp.
 
Loại 2: TSCĐ
Gồm 5 TK cấp 1 và 9 TK cấp 2. Loại này phản ánh toàn bộ giá trị TSCĐ và các khoản đầu tư tài chính hiện hành tại DN
 
Loại 3: Nợ phải trả:
Loại này gồm 10 TK cấp 1 và 17 Tk cấp 2, 2 Tk cấp 3. Các TK này phản ánh các khoản nợ phải trả cũng như tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả.
 
Loại 4: Nguồn vốn chủ sở hữu
Gồm 6 Tk cấp 1 và 7 Tk cấp 2
Loại này phản ánh nguồn hình thành và tình hình biến động của các nguồn vốn chủ sở hữu
 
Loại 5:  Doanh thu
Loại này gồm 2 Tk cấp 1 và 3 Tk cấp 2, được dùng để phản ánh toàn bộ doanh thu từ bán hàng và doanh thu từ hoạt động tài chính cùng các khoản ghi giảm doanh thu.
 
Loại 6: Chi phí SXKD
Loại này gồm 4 TK cấp 1, được sử dụng để tập hợp và kết chuyển các khoản thuộc hoạt động SXKD và HĐ tài chính (Loại này Ckỳ không có số dư)
 
Loại 7: Thu nhập khác:
 này có 1 Tk cấp 1 phản ánh các khoản thu nhập khác thực tế phát sinh trong kỳ của DN
 
Loại 8: Chi Phí khác: Gồm 1 TK cấp1.
 này dùng để tập hợp và kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác thực tế phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp.
 
Loại 9: Xác định kết quả kinh doanh.
 1 TK cấp 1 dùng để xác định KQ các hoạt động KD mà DN tiến hành
 
Loại 0: Tài khoản ngoại bảng:
Gồm 8 TK cấp 1, sử dụng để theo dõi 1 số chỉ tiêu mà các Tk từ 1 đến 9 chưa phản ánh được hoặc phản ánh chưa chi tiết.
 
Loại 0 thuộc loại TK ghi đơn khi tăng ghi nợ, khi giảm ghi có, số dư nằm bên nợ của TK.
 
Cách sử dụng các TK cho dễ nhớ:
 
·      Các TK loại 1, 2, 6, 8: Khi PS tăng ghi Nợ, PS Giảm ghi có.
 
·      Các TK loại 3,4, 5, 7: Khi tăng ghi Có, khi giảm ghi Nợ
 
·      Các TK có chữ số cuối cùng là 8: Tk khác thuộc loại đó
 
·      Các TK có chữ số cuối cùng là 9: TK dự phòng.
 
·      Riêng TK 214, 129 … và một vài TK đặc biệt được hạch toán khác với TK cùng loại.
 
·      Phản ánh các phát sinh trên TK theo cấu trúc nợ có, hoặc theo Tk chữ T
 
 
Hệ thống tài khoản sử dụng trong kế toán
     Hệ thống tài khoản sử dụng trong kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
 
                         
Trong đó:
 
·         Số dư đầu kỳ: thể hiện giá trị hiện có tại thời điểm đầu kỳ của TK
 
·         Phát sinh trong kỳ: Các phát sinh làm tăng hoặc giảm TS
 
·         Số dư cuối kỳ: Giá trị hiện có tại thời điểm cuối kỳ
 
Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + phát sinh tăng trong kỳ - phát sinh giảm trong kỳ
 
--------------------------------------------------------------------------------
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn