Bài mở đầu: Ý nghĩa và nguyên tắc trong kế toán

Được đào tạo kế toán trong trường lớp các bạn chắc hẳn phải biết những kiến thức cơ bản sau: Ý nghĩa và nguyên tắc trong kế toán
 
1. Ý nghĩa của kế toán kiểm toán trong doanh nghiệp
Kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào, như:
 
·     Theo dõi tình hình biến động (tăng, giảm) của lượng tiền mặt, tiền gửi của doanh nghiệp.
·     Theo dõi biến động của tài sản cố định
·     Theo dõi lượng vật tư hàng hoá
·     Theo dõi tình hình sản xuất qua các con số kế toán
·     Theo dõi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận sau một chu kỳ kinh doanh….
Kế toán kiểm toán còn là công cụ hữu hiệu giúp cho doanh nghiệp hoạt động đúng nguyên tắc và pháp luật của nhà nước.
 
2. Các nguyên tắc kế toán cơ bản:
Kế toán doanh nghiệp thông qua hệ thống tài khoản kế toán (TK tài sản và TK nguồn vốn)
 
Các nguyên tắc kế toán cơ bản:
 
·    Tổng tài sản luôn luôn bằng tổng nguồn vốn
·    Tài sản tăng thì nguồn vốn cũng tăng và ngược lại
·    Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + phát sinh tăng trong kỳ - phát sinh giảm trong kỳ
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào