Bạn đang tìm hiểu các chuẩn mực kế toán? Bạn cần biết những vấn đề sau:

1. Chuẩn mực kế toán gồm những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
2. Bộ Tài chính quy định chuẩn mực kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán và theo quy định của Luật này ( luật kế toán ).
chuẩn mực kế toán
Hình 3.2: Theo hoc ke toan
Chuẩn mực quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm:
 
+ Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất
 
+ Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đã ban hành một cách thống nhất và xử lý các vấn đề chưa được quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho cá thông tin trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý.
 
+ Giúp cho kiểm toán viên và người kiểm tra kế toán đưa ra ý kiến về sự phù hợp của báo cáo tài chính với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;
 
+ Giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu và đánh giá thông tin tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
 
DANH MỤC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM
 
Chuẩn mực số 1: Chuẩn mực chung
 
Chuẩn mực số 2: Hàng tồn kho
 
Chuẩn mực số 3: Tài sản cố định hữu hình
 
Chuẩn mực số 4: Tài sản cố định vô hình
 
Chuẩn mực số 5: Bất động sản đầu tư
 
Chuẩn mực số 6: Thuê tài sản
 
Chuẩn mực số 7: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
 
Chuẩn mực số 8: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
 
Chuẩn mực số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
 
Chuẩn mực số 11: Hợp nhất kinh doanh
 
Chuẩn mực số 14: Doanh thu và thu nhập khác
 
Chuẩn mực số 15: Hợp đồng xây dựng
 
Chuẩn mực số 16: Chi phí đi vay
 
Chuẩn mực số 17: Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
 
Chuẩn mực số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
 
Chuẩn mực số 19: Hợp đồng bảo hiểm
 
Chuẩn mực số 21: Trình bày báo cáo tài chính
 
Chuẩn mực số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
 
Chuẩn mực số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 
Chuẩn mực số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 
Chuẩn mực số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
 
Chuẩn mực số 26: Thông tin về các bên liên quan
 
Chuẩn mực số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ
 
Chuẩn mực số 28: Báo cáo bộ phận
 
Chuẩn mực số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
 
Chuẩn mực số 30: Lãi trên cổ phiếu

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn