Mẫu sổ sách kế toán thông dụng cho doanh nghiệp

Sau đây là danh sách các mẫu sổ sách kế toán cơ bản và thông dụng trong doanh nghiệp

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào trực tiếp

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Biên bản đối chiếu công nợ
Biên bản kiểm quý
Chứng từ ghi sổ
Đối chiếu công nợ phải thu
Mẫu chứng từ Chi
Mẫu chứng từ Thu
Sổ cái tài khoản
Sổ chi phí sản xuất kinh doanh
Sổ chi tiết bán hàng
Sổ chi tiết quỹ tiền mặt
Sổ chi tiết tài khoản
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Sổ nhật ký bán hàng
Sổ nhật ký chi tiền
Sổ nhật ký chung
Sổ quỹ tiền mặt theo ngày
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ tiền gửi ngân hàng
Sổ tổng hợp tài khoản đối ứng
Thuyết minh báo cáo tài chính
download mẫu sổ sách kế toán cơ bản và thông dụng trong doanh nghiệp: Tại đây

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn