Lý thuyết kế toán

Lý thuyết kế toán tài chính

Lý thuyết kế toán tài chính

Các bạn đang cần tìm giáo trình lý thuyết kế toán tài chính
Tài liệu học kế toán excel

Tài liệu học kế toán excel

Tải bộ tài liệu hoc kế toán excel chi tiết căn bản
Phương pháp hạch toán khấu hao tài sản cố định

Phương pháp hạch toán khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp khấu hao này phân bổ các số tiền khác nhau vào chi phí khấu hao cho các thời kỳ khác nhau. Tuy vậy tổng số tiền khấu hao là bằng nhau và bằng giá trị phải khấu hao qua suốt đời tồn tại cuả TSCĐ.
Các chuẩn mực kế toán việt nam

Các chuẩn mực kế toán việt nam

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Tài liệu kế toán tài chính

Tài liệu kế toán tài chính

Tài liệu kế toán tài chính từ cơ bản đến nâng cao
Quy trình hạch toán thuế TNDN tại công ty

Quy trình hạch toán thuế TNDN tại công ty

Quy trình hạch toán thuế TNDN tại công ty
Tài liệu kế toán tài sản cố định

Tài liệu kế toán tài sản cố định

Bạn đang cần tìm tài liệu kế toán tài sản cố định
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp

Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp

Bạn đang cần tìm giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp Đây là bài giảng chi tiết trong giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp
Thông tư 153/2010/TT-BTC về Hóa đơn

Thông tư 153/2010/TT-BTC về Hóa đơn

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Các loại sổ sách kế toán

Các loại sổ sách kế toán

Khi làm kế toán các bạn nên biết các loại sổ sách kế toán trên chứng từ kế toán
Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ

Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ

Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ là gì
Giáo trình nguyên lý kế toán

Giáo trình nguyên lý kế toán

Các bạn đang học kế toán cần tìm giáo trình nguyên lý kế toán Quyển giáo trình nguyên lý kế toán gồm 4 chương:
Bài giảng môn nguyên lý kế toán

Bài giảng môn nguyên lý kế toán

Bài giảng môn nguyên lý kế toán dành cho các bạn sinh viên mới bắt đầu nhập môn kế toán
Nguyên tắc xác định nguyên giá TSCĐ

Nguyên tắc xác định nguyên giá TSCĐ

Tuỳ theo tình hình của từng doanh nghiệp mà hình thành nên tài sản để xác định nguyên giá của tài sản đó.
Tài liệu kế toán tiền lương

Tài liệu kế toán tiền lương

Tổng hợp tài liệu kế toán tiền lương chi tiết căn bản
 Khái niệm chi phí sản xuất

Khái niệm chi phí sản xuất

Khái niệm chi phí sản xuất
Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Hệ thống tài khoản sử dụng trong kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hệ thống tài khoản sử dụng trong kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hệ thống tài khoản sử dụng trong kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
Ý nghĩa và nguyên tắc trong kế toán

Ý nghĩa và nguyên tắc trong kế toán

Kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào
Hạch Toán Kế toán tiền gửi ngân hàng

Hạch Toán Kế toán tiền gửi ngân hàng

Huớng dẫn Hạch Toán Kế toán tiền gửi ngân hàng
12