Học kế toán trực tuyến

Chuẩn mực kế toán 05: BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Chuẩn mực kế toán 05: BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bất động sản đầu tư
Chuẩn mực kế toán 04: Tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực kế toán 04: Tài sản cố định vô hình

ục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản cố định (TSCĐ) vô hình,
Chuẩn mực kế toán 03: Tài sản cố định hữu hình

Chuẩn mực kế toán 03: Tài sản cố định hữu hình

ục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình
Chuẩn mực kế toán 02 - Hàng tồn kho

Chuẩn mực kế toán 02 - Hàng tồn kho

Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán hàng tồn kho theo nguyên tắc giá gốc trừ khi có chuẩn mực kế toán khác quy định cho phép áp dụng phương pháp kế toán khác cho hàng tồn kho
Chuẩn mực kế toán 01: Chuẩn mực chung

Chuẩn mực kế toán 01: Chuẩn mực chung

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm:
Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Nguyên lý kế toán phần 2

Nguyên lý kế toán phần 2

- Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và BCTC. - Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán. - Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán.
 Kế toán là gì?

Kế toán là gì?

Kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động, chủ yếu dưới hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất
Chuẩn mực số 06 THUÊ TÀI SẢN

Chuẩn mực số 06 THUÊ TÀI SẢN

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bên thuê và bên cho thuê tài sản, bao gồm thuê tài chính và thuê hoạt động, làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.